Skip to main content Skip to main navigation

VD- och styrelseansvarsförsäkring

Om en lednings- eller styrelsemedlem gör ett fel eller försummar sin uppgift kan skadeståndsansvaret vara personligt. VD- och styrelseansvarsförsäkring medför avsevärt ekonomiskt skydd i en sådan situation.

VD- och styrelseansvarsförsäkring är en försäkring som skyddar styrelsemedlemmarna och den verkställande ledningen. Styrelsemedlemmar och direktörer kan råka ut för personligt skadeståndsansvar för fel som orsakats på grund av oaktsamhet. 

En direktör eller styrelsemedlem kan till och med råka ut för personligt ekonomiskt skadeståndsansvar för skador som hen orsakat. I en sådan situation ersätter VD- och styrelseansvarsförsäkring processrelaterade kostnader.

Vad ersätts av VD- och styrelseansvarsförsäkring?

Oftast används VD- och styrelseansvarsförsäkring för att täcka rättegångskostnader förknippade med utredningen av skadeståndsskyldighet. Det finns dock många olika slags ansvarsförsäkringar för förvaltningen.

Vanliga lösningar ersätter oftast inte kostnader förrän rättsprocessen har avslutats eller ersätter inte alls till exempel kostnaderna för myndighetsundersökningen.

Vi rekommenderar alltid våra kunder en så mångsidig ansvarsförsäkring för förvaltningen som möjligt så att styrelsen och ledningen tryggt kan fokusera på det väsentliga. 

I VD- och styrelseansvarsförsäkring är detaljerna avgörande

VD- och styrelseansvarsförsäkring är förknippad med många detaljer som det lönar sig att noggrant kontrollera innan en försäkring tecknas.

Sådana detaljer är bland annat följande:

  • Täcker försäkringen även försvarskostnader förknippade med miljöskador?
  • Är försäkringen giltig endast i Finland eller även internationellt?
  • Ersätter försäkringen PR- och krishanteringskostnader?
  • Omfattas dotterbolag och deras ledning av försäkringen?
  • Hur behandlar försäkringen pensionerade direktörer och direktörer som avgått?

Hur gynnas företaget av VD- och styrelseansvarsförsäkring?

Det är alltid företaget som tecknar VD- och styrelseansvarsförsäkring för personen. Försäkringen kan således anses vara en personalförmån som ingår i direktörsavtalet.

En utmärkt ansvarsförsäkring visar dina ledare att de är viktiga för ditt företag. Detta är en personalförmån som de bästa direktörerna uppskattar.

En skada eller försummelse som orsakats av ledningen kan beröra bolaget, en aktieägare eller en utomstående aktör, till exempel en borgenär. Yrkandena kan grunda sig på avtal eller vara lagstadgade eller till och med straffrättsliga.

Antalet ersättningsyrkanden har ökat under de senaste åren och i dag är det allt fler olika aktörer som framför yrkanden. Rättsprocesserna är nästan alltid långa och dyra oavsett om någon försummelse verkligen har skett.

VD- och styrelseansvarsförsäkring säkerställer att du i svåra situationer har möjlighet att använda den bästa hjälpen och det bästa stödet som finns till hands.

Mäklare kan förhandla fram ett bättre skydd

Som försäkringsmäklare har Söderberg & Partners förhandlat fram en mycket omfattande försäkringslösning för sina kunder. Jämfört med en vanlig ansvarsförsäkring för förvaltningen är många av detaljerna i skyddet som vi rekommenderar mer omfattande och bättre beaktade. 

Det är kanske överraskande att ett bättre försäkringsskydd nödvändigtvis inte är något dyrare än ett vanligt försäkringsskydd.

När du skaffar försäkringar via en mäklare kan du utnyttja mäklarens inköpsvolym. Eftersom vi skaffar företagförsäkringar för flera olika kunder är vårt förhandlingsläge utmärkt jämfört med enskilda kunder.

 

Kontakta oss