Avbrottsförsäkring

Avbrottsförsäkringen ersätter ekonomiska förluster som orsakas av att verksamheten avbryts. Ett sådant avbrott kan orsakas av t.ex. brand, vattenskada eller haveri som förhindrar att den normala verksamheten kan fortsätta. Vi kan hjälpa dig att identifiera riskerna för din verksamhet och få rätt typ av avbrottsskydd till bästa möjliga pris.

keskeytysvakuutus tuo turvaa liiketoimintaan

Vad omfattas av avbrottsförsäkringen?

Avbrottsförsäkringen täcker inkomstbortfall om din verksamhet måste avbrytas på grund av en oväntad händelse som brand, sönderslagning eller annan skada. Den hjälper företaget att upprätthålla finansiell stabilitet och lönsamhet.

Med en avbrottsförsäkring kan du fokusera på att återhämta dig snabbt och effektivt eftersom ditt ekonomiska stöd är skyddat. Detta gör att du kan komma tillbaka till verksamheten som vanligt snabbare.

Investerare och finansiärer uppskattar också företag som är skyddade mot potentiella risker. En avbrottsförsäkring kan göra ett företag mer attraktivt som investeringsobjekt och underlätta tillgången till finansiering.

Avbrottsförsäkringen kan till exempel täcka

  • Fasta kostnader: hyror, löner och andra regelbundna betalningar som fortsätter även om verksamheten avbryts
  • Omsättningsbortfall: uteblivna intäkter som företaget normalt skulle ha fått om verksamheten hade fortsatt utan avbrott

Det är viktigt att notera att täckningen och villkoren för avbrottsförsäkring varierar från ett försäkringsbolag till ett annat och från ett försäkringsavtal till ett annat. En försäkringsmäklare kan hjälpa dig att avgöra vad som är relevant för din organisation och att få ett heltäckande skydd till bästa möjliga pris. 

Kontakta oss 

När ska du inte teckna avbrottsförsäkring?

Även om avbrottsförsäkringen för många är en av de viktigaste formerna av företagsförsäkring är den inte alltid nödvändig.

Om ett företag till exempel kan fortsätta sin verksamhet på en annan plats kan kostnaden för avbrottet vara acceptabelt låg och risken värd att bära.

En försäkringsmäklare hjälper dig att bedöma den potentiella störningen baserat på sin erfarenhet och kunskap om branschen. Han eller hon hjälper dig att avgöra vilken typ av avbrottsförsäkring din organisation behöver.

Kontakta oss 

Fastställande av försäkringsbelopp för avbrottsförsäkring

Avbrottsförsäkringen syftar till att täcka företagets intäkter och fasta kostnader, det vill säga de kostnader som kvarstår trots att verksamheten avbryts (till exempel löner).

Vid beräkningen av ersättningen beaktas dock eventuella besparingar i de fasta kostnaderna, t.ex. minskade personalkostnader på grund av uppsägningar eller minskad energiförbrukning.

De tre vanligaste metoderna för att beräkna försäkringsbeloppet för avbrottsförsäkringen är

1. Avbrottsskydd

Den vanligaste metoden är att fastställa försäkringsbeloppet för avbrottsskydd utifrån företagets resultaträkning.

Det första är att från den budgeterade omsättningen dra av de rörliga kostnader som normalt upphör vid ett avbrott. Sådana kostnader är t.ex. inköp av material och externa tjänster som underleverantörer, städning, transporter och tillfällig personal.

Avbrottsskyddet kan därför beräknas med hjälp av en formel:
omsättning - (material + tjänster)

2. Överskjutande kostnader

Om försäkringsbeloppet för en avbrottsförsäkring är baserat på extrakostnader uppskattas storleken på de extrakostnader som uppstår i samband med ett avbrott. Vid t.ex. en brandskada måste verksamheten flyttas till tillfälliga lokaler, vilket medför kostnader för att utrusta lokalerna och ökade hyreskostnader. I ett industriföretag kan extra kostnader uppstå om produktionen av en trasig maskin läggs ut på underleverantörer.

3. Högsta ersättningsbelopp

Det tredje alternativet är att komma överens med försäkringsbolaget om ett fast maximalt ersättningsbelopp. Det kan till exempel bestå av en summa för avbrottsmarginal, personalkostnader och extrakostnader.

En mäklare hjälper dig att ta reda på vad som är det mest förnuftiga sättet att fastställa avbrottsförsäkringens omfattning för din organisation.

Vid en avbrottsskada är det alltid bra att kontakta mäklaren för mer detaljerade anvisningar. Mäklaren kan också hjälpa dig att förhandla om ersättning med försäkringsbolaget om det behövs.

Var det en accident?

Vid en avbrottsskada är försäkringsmäklaren ett värdefullt stöd. Mäklarens mål är naturligtvis att få ut så mycket ersättning som möjligt till sin kund. Till skillnad från vad som gäller vid egendomsskador är det dock i allmänhet inte möjligt att fastställa det absoluta beloppet av förlusten vid avbrottsskador. Ersättning för avbrott är därför oftast resultatet av långa förhandlingar och kompromisser.
Läs mer om våra skadetjänster 

De vanligaste avbrottsförsäkringarna

De vanligaste avbrottsförsäkringarna är fenomenbaserade försäkringar som är kopplade till ett företags egendomsförsäkring. Dessa omfattar vanligtvis brand-, naturkatastrof-, spill- och brottsskydd. I de flesta försäkringsbolag kallas detta för avbrottsförsäkring, som kan utökas till att omfatta avbrottsförsäkring. Den kan också kallas AR-försäkring (allriskförsäkring).

Utöver detta erbjuder försäkringsbolagen en mängd olika avbrottsförsäkringar som är utformade för att tillgodose specifika, mer detaljerade behov.

Exempel på olika typer av avbrottsförsäkringar är

Epidemiskt avbrott

Ett epidemiskt avbrott täcker den försäkrade avbrottsförlusten när hälsoskyddsmyndigheten genom skriftligt beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar eller djursjukdomar har begränsat den försäkrade verksamheten på det fasta verksamhetsställe som anges i försäkringsbrevet.

Olycksfallsförsäkring för privatpersoner

Avbrottsförsäkringen ersätter förlust eller skada som orsakats av avbrott i verksamheten när avbrottet är en direkt följd av olycksfall, sjukdom eller dödsfall hos en försäkrad person som omfattas av försäkringen. Avbrottsförsäkringen tecknas vanligen specifikt för nyckelpersoner i organisationen.

Avbrott i hyresinkomst

Avbrott i hyresintäkter täcker förlust av hyresintäkter på grund av avbrott. Denna försäkring är särskilt viktig för fastighetsbolag och andra företag vars verksamhet omfattar att äga och hyra ut byggnader eller lokaler till tredje part. Till exempel kan en brandskada förhindra användningen av lokaler och avbryta betalningen av hyra till fastighetens eller lokalens ägare.

Upphävande av beroende

Beroendeavbrottsförsäkringen skyddar dig i situationer där du är beroende av en partner. En namngiven direkt affärskund eller leverantör och en kund eller leverantör inom samma koncern står i ett beroendeförhållande. Dessutom utgör anonyma direkta kunder eller leverantörer en separat kategori. Beroendet av nyttigheter som värme, el och vatten som tillhandahålls av ett allmännyttigt eller annat bolag är också en viktig faktor i samband med denna garanti.

Avbrott av försening

Fördröjningsåterställning ersätter ekonomisk förlust till följd av försening i idrifttagandet av en enskild utpekad investering i byggnation eller maskiner på grund av skada. Byggnadsförsäkringen kan omfatta kostnader för övertid, tillfälliga installationer och anskaffningskostnader som uppkommit i samband med den skada som ska ersättas för att återställa den skadade arbetsplatsen i funktionsdugligt skick.

Avstängning av händelse

Event suspension ersätter den ekonomiska förlust som uppstår till följd av att ett enskilt evenemang eller en serie av evenemang ställs in. Event suspension är alltid en individuellt anpassad försäkring. Avbokningar kan orsakas av skador på byggnad, maskiner eller utrustning på platsen, oförmåga hos en namngiven artist eller oförmåga att organisera evenemanget på grund av brist på el eller värme. Även t.ex. ett bombhot kan leda till att evenemanget ställs in.

Vi hör om oss!

Skicka oss din information via kontaktformuläret så återkommer vi till dig snart.

Genom att skicka in formuläret samtycker du till att vi sparar dina uppgifter. Vi använder informationen inom vår grupp och delar den inte med tredje part utanför Söderberg & Partners-gruppen. Vi kan kontakta dig för att marknadsföra våra tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till viestinta@soderbergpartners.com.