Hållbarhets­policy

Söderberg & Partners tar ansvar för den miljöpåverkan som uppkommer till följd av beslut och handlingar. Vi är medvetna om att vår affärsverksamhet påverkar miljön, både positivt och negativt. Vi är en del av finanssektorn som spelar en stor roll i samhället, både inom den ekonomiska utvecklingen och den miljömässiga. Därför eftersträvar vi att göra de bästa miljövalen i vår dagliga verksamhet och vi arbetar med ständiga förbättringar i vår verksamhet.

Söderberg & Partners hållbarhetspolicy gäller för hela koncernen och är antagen av vår VD Gustaf Rentzhog. Policyn beskriver riktningen i vårt miljö- och hållbarhetsarbete.

Syftet med vårt hållbarhetsarbete är att hantera exponering mot hållbarhetsrisker. Vår vision är att alltid försöka göra de bästa miljövalen och ta socialt ansvar i den dagliga verksamheten.

Genom att över tid integrera hållbarhet i alltfler delar av verksamheten stävar vi efter att bidra till en hållbar utveckling och till Globala målen.

Vi tar hänsyn till de hållbarhetsaspekter som vår verksamhet inbegriper, och arbetar för att ta ansvar för den sociala och miljömässiga påverkan som uppkommer till följd av våra beslut och ageranden. 

Vi skall skapa en god struktur för att arbeta med hållbarhetsfrågor och kontinuerligt förbättringar i det arbetet. Hållbarhetsarbetet förutsätter bland annat att verksamheten bedrivs väl inom ramen för gällande regelverk och med en hög etisk och moralisk standard.

Söderberg & Partners hållbarhets­policy

 

Rådgivning och förvaltning

Vi strävar efter att rådgivare alltid ska ha tillgång till relevanta hållbarhetsanalyser. Hållbarhetsanalyser och ansvarsfullt ägande ska vara integrerade delar i rådgivningen och kapitalförvaltningen.

Analys och dialog

Dialog med produktleverantörer är en viktig del i arbetet med ansvarsfulla investeringar. Söderberg & Partners analyser är grunden för dialoger med produktleverantörer. Analyserna används som ett verktyg för att åstadkomma ständiga förbättringar.

Kompetens och medvetenhet

Söderberg & Partners påverkan är främst indirekt, genom de beslut som fattas via våra tjänster och genom våra val av leverantörer. Vi utbildar våra medarbetare för att de ska vara välinformerade och kunniga inom området hållbarhet.

Energianvändning och resursförbrukning

Söderberg & Partners strävar hela tiden mot att minska våra kontors energianvändning och användningen av förbrukningsmaterial. Inköp ska följa Söderberg & Partners regler för inköp.

Transporter

Söderberg & Partners eftersträvar att välja de mest miljöanpassade valen för persontransporter, t ex genom att när taxi anlitas, väljs i första hand bolag med stor andel miljöbilar (som drivs med el, biogas eller etanol). Vi väljer tåg framför flyg i den mån det är möjligt, men framförallt strävar vi efter att öka andelen möten som sker via videokonferens eller liknande. Resor ska följa Söderberg & Partners regler för resor.

Samhälle och ansvar

Genom att ta ansvar både socialt och miljömässigt kommer Söderberg & Partners att bidra till hållbar utveckling i samhället samtidigt som det bidrar till en uthållig lönsamhet och ett starkt varumärke. Ekosystemet är nära sammankopplat med mänskliga handlingar och vi skall arbeta för att bidra med vår del. Den gemensamma nämnaren i vårt CSR-arbete är barn och ungdomar.

 

Antagen av Söderberg & Partners VD, Gustaf Rentzhog