Minimera riskerna med ditt projekt – försäkra dig korrekt

Har du ansvar för stora och viktiga projekt i din organisation? Då vet du säkert att även om projekten är spännande och fulla av nya möjligheter, innebär de också betydande ekonomiska risker. I den här artikeln går vi igenom hur dessa risker kan tacklas med hjälp av ett välplanerat försäkringsskydd.

Tapani Toppi
Tapani Toppi 
försäkringsmäklare

Vad händer om ditt projekt möter en brand, översvämning, strejk eller annat oväntat hinder? Vad händer om du orsakar skada för en tredje part som kräver ersättning av dig? Vad händer om ditt projekt inte slutförs i tid eller om du måste stoppa det helt och hållet?

Tyvärr är dessa alla insedda risker för våra kunder. Det är därför vi vet att projektförsäkring verkligen är en investering värd att göra rätt.

Projektförsäkring är dock ingen enkel sak alls. Projekt har nästan alltid flera parter och mycket rörliga delar. Det finns en projektkund, entreprenör, underentreprenör, projektör, konsult, finansiär, myndigheter... och så vidare. Så hur bygger man ett försäkringspaket som servar alla parter och som dessutom uppdateras efter situationen?

Förutom försäkringar spelar även riskhantering en nyckelroll

Projektförsäkring bygger alltid på riskbedömning, men det är bra att notera att inte alla risker någonsin kan finansieras med försäkring. Därför är det bra att förbereda sig för realisering av risker även på andra sätt.

För projekt kan risker delas in i tre kategorier: projekterings-, konstruktions- och driftrisker. Riskhantering ska alltid vara aktuell och riskbedömning och hanteringsmetoder ska vara tydliga och konkreta.

Det är bra att rapportera situationen för riskhantering regelbundet under projektets gång och utvärdera:

  • Har de viktigaste riskerna identifierats?
  • Registreras förvaltningsmedlen?
  • Går genomförandet av förvaltningsåtgärder framåt?
  • Är resurserna fördelade på ett vettigt sätt?

Köpa projektförsäkring i praktiken

Projektförsäkring bör övervägas redan i förberedelsefasen av projektet för att veta vem som kommer att köpa projektförsäkring i allmänhet och vilka typer av försäkringar som kommer att ingå i dem. Själva upphandlingen av projektförsäkring görs först när detaljerna i projektet är tillräckligt detaljerade.

Det är bra att se till att ha en bra och heltäckande beskrivning av projektet när du begär en offert som du kan lämna vidare till försäkringsbolaget. Beskrivningen ska innehålla det väsentliga ur försäkringsbolagets synvinkel, det vill säga vad vi gör, var vi gör det och hur vi gör det. Dessutom skulle det vara bra att åtminstone känna till projektschemat och de kritiska transporterna relaterade till projektet.

Det finns möjlighet att begära offert på projektförsäkring antingen med försäkringsbolagets standardvillkor för försäkringstyp eller med särskilda projektförsäkringsvillkor. I anbudsförfrågan mäts ofta urval av risker, säkerhetsnivåer, försäkringsbelopp och självrisker ur projektbeställarens synvinkel i större projekt.

Alla nyckelrisker i projektet bör försäkras med en enda eller så enhetlig försäkringslösning som möjligt som täcker alla faser och parter i projektet. Undantag från detta är några särskilda typer av försäkringar, till exempel försäkringar relaterade till spräng- och gruvarbeten. Givetvis ska projektets genomförandemodell också beaktas vid försäkring (t.ex. allians, livscykel, ppp-projekt).

Projektförsäkring prissätts alltid från fall till fall. I allmänhet används cirka 1,5–3 % av projektbeloppet som kostnadsreserv, beroende på vilken typ av försäkring som behövs för objektet.

De viktigaste försäkringstyperna inom projektförsäkring

Bygg- och installationsarbetesförsäkring

En anläggnings- och installationsförsäkring ersätter skador som orsakats av objektet som byggs, såsom byggmaterial, maskiner, utrustning och eventuellt även verktyg och annan projektegendom, på grund av en plötslig och oförutsägbar händelse. För bygg- och installationsarbetesförsäkring används begreppet CAR/EAR i internationella försäkringar som kommer från orden Construction All Risk/Erection All Risk.

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkringen täcker skador som orsakats tredje man. Sådana är också de skador som orsakas varandra av projektets olika parter.

Den första ansvarsförsäkringen i projektordningen är i allmänhet konsultens ansvarsförsäkring, som ersätter person-, sak- och sakskador som orsakats tredje man. Ersättningsskyldigheten grundar sig på en överenskommelse mellan parterna, som i sin tur kan baseras på till exempel de allmänna avtalsvillkoren för konsultation (KSE) eller skadeersättningslagen. I värsta fall kan felaktigt projekteringsarbete orsaka skada inte bara för projektets andra parter och kunden utan även för utomstående.

Om det är ett alliansprojekt täcker konsultens ansvarsförsäkring som konsulten normalt använder i regel inte alliansens konstruktionsskador. Detta baseras vanligtvis på innehållet i alliansavtalet.

Den näst viktigaste ansvarsförsäkringen relaterad till projekt är verksamhetsansvarsförsäkring, för vilken termen TPL eller Tredjepartsansvar används internationellt. Driftansvarsförsäkringen täcker person- och sakskador som verksamheten orsakat extern part. Ersättningsskyldigheten grundar sig på ett avtal eller en allmän skyldighet att ersätta skador.

Transportförsäkring

Transportförsäkringen ersätter sakskador som orsakats den försäkrade egendomen under transporten. Det finns olika nivåer på transportförsäkringar och risken för skador definieras i transportklausulerna.

I vissa projekt bör kunden stå för transportrisken själv medan risken i andra fall kan överföras till exempelvis utrustningsleverantören. Transportförsäkring och tillhörande tillfälliga lager, externa lager, förtillverkningsområden och andra speciella situationer måste alltid beaktas från fall till fall.

Inom internationell försäkring används begreppet Marine Cargo för transportförsäkring, som trots sitt namn även omfattar andra transporter än sjövägen.

Förseningsavbrottsförsäkring

Förseningsavbrottsförsäkring hjälper vanligtvis uppdragsgivaren att klara de ekonomiska konsekvenserna av förseningen om projektet försenas till följd av ersättningsgilla egendoms- eller transportskador. Av denna anledning måste fördröjningsavbrott, internationellt kallat DSU eller Delay In Star-Up, alltid vara knutet till projektets CAE/EAR och/eller Marine Cargo-försäkring.

Om kunden i avtalet samtycker till att entreprenören försäkrar objektets CAR/EAR och/eller utrustningsleverantören försäkrar transportrisken, kan kunden inte längre försäkra sin egen förseningsrisk. Om inte objektet täcks av antingen överlappande eller sekundärt försäkringsskydd - ofta är dessa lösningar mycket komplicerade att organisera och underhålla. Naturligtvis medför tilläggsförsäkringar också merkostnader.

Övriga försäkringar

Om projektet innebär andra särskilda försäkringsbara risker kan fallspecifika försäkringar erhållas för dessa. Dessa situationer bör alltid ses separat, och vanligtvis kan de påverkas i förplaneringsfasen eller i avtalsförhandlingar. Detta är en av anledningarna till att abonnenten bör ta hjälp av en försäkringsmäklare som kan sin verksamhet.

Mängden underhållsarbete är förvånande

Inget projekt är riskfritt och ingen försäkring täcker alla skador eller kostnader. Ett bra försäkringsskydd löser dock många utmanande situationer.

Arbetsbördan för försäkringar är ofta så omfattande i förberedelsefasen att det kan överraska även en erfaren projektexpert. Saker som du kan lägga ut på en kompetent mäklare inkluderar dock t.ex.

  • reportage
  • underhåll och uppdatering av försäkringar
  • driva löpande försäkringsärenden, såsom intyg, handlingar och olika handlingar
  • rådgivning och utbildning för dig och din organisations personal i försäkrings- och skadefrågor
  • skadeanmälan och skadeförhandlingar
  • kommunikation med försäkringsbolaget.

När du anlitar en kompetent mäklare kommer han att stötta dig i alla faser av projektet, från planering till projektets slut.

Du kan kontakta oss via formuläret nedan om du vill höra mer om projektförsäkring eller om du är intresserad av försäkringsförmedlingstjänster.

Vi hör om oss!

Skicka oss din information via kontaktformuläret så återkommer vi till dig snart.

Genom att skicka in formuläret samtycker du till att vi sparar dina uppgifter. Vi använder informationen inom vår grupp och delar den inte med tredje part utanför Söderberg & Partners-gruppen. Vi kan kontakta dig för att marknadsföra våra tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till viestinta@soderbergpartners.com.