Arbets­olycksfalls­försäkring

I Finland hör den lagstadgade olycksfallsförsäkringen till företagets obligatoriska försäkringar som är förpliktande för arbetsgivaren. En professionell försäkringsmäklare kan dock hjälpa din organisation att optimera den kostnadseffektiva arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen så att den bäst passar era behov.

Arbetsolycksfalls­försäkringen skyddar dina arbets­tagares utkomst om de råkar ut för en olycka i arbetet eller på väg till eller från arbetet (olycksfall i arbetet) eller om de insjuknar i en yrkes­sjukdom.

Arbetsolycksfallsförsäkringen grundar sig på lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar som är förpliktande för alla arbetsgivare. Arbetsolycksfallsförsäkringen möjliggör till exempel olika rehabiliteringsåtgärder för att förbättra arbets- och funktionsförmågan. Rehabiliteringen är alltid individuell och man ansöker om den enligt behov.

Prissättning enligt tabelltariff

Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringens pris påverkas till exempel av företagets storlek. När det gäller små företag, där det totala utbetalda lönebeloppet är relativt litet, används i regel en tabellbaserad premie som fastställts av försäkringsbolagen. Om företaget ingår i en större koncern bestäms dock prissättningsmodellen utifrån moderbolaget. Den tabellbaserade premien grundar sig huvudsakligen på lönekostnader och riskklassificeringen av det arbete som utförs i företaget. Riskklassificeringen av yrkeskategorin bestäms å sin sida bl.a. utifrån hur farligt arbetet är.

Prissättning enligt specialtariff

När det gäller större företag används specialtariffer. I detta fall påverkas försäkringspremien även av de ersättningar som orsakats av olyckor i företaget. Huvudregeln är att ju större del av riskerna försäkringstagaren själv bär*, desto mindre blir försäkringspremien (då skador utöver det normala inte inträffar). Om företaget drabbas av onormala skador stiger premien betalningen beroende på hur stor del av risken företaget själv bär. I försäkringar enligt specialtariff betonas företagets egen arbetssäkerhetsverksamhet, där försäkringsmäklaren erbjuder stöd åt sina kunder. När säkerheten i arbetet hanteras väl blir det mindre skador och försäkringspremierna blir därför lägre.

Du kan också frivilligt byta till special­tariff­prissättning

Försäkringsbolagen avgör själva i sina avgiftsunderlag var gränsen mellan ett företag med specialtariff och ett företag med tabelltariff går för försäkringsbolaget i fråga.

I försäkringspremierna ingår bl.a. försäkringsbolagets skötselkostnader, andra poster relaterade till riskpremien och lagstadgade tillägg. Poster som är hänför sig till riskpremier omfattar ersättningsutgifter som kvarstår under försäkringsbolagets ansvar, såsom katastrofer samt ersättningar som ska betalas efter försäkringens utgång.

Cirka 80 % av försäkringspremiens grundstruktur består av försäkringspremien och cirka 20 % av lagstadgade tillägg. Storleken på de lagstadgade tilläggen är densamma för alla försäkringsbolag.

Mäklaren hjälper dig att bedöma om du ska teckna arbetsolycksfallsförsäkring till tabelltariff eller specialtariff i olika skeden av företagets utveckling.

Vanligaste frågor

Vi hör om oss!

Skicka oss din information via kontaktformuläret så återkommer vi till dig snart.

Genom att skicka in formuläret samtycker du till att vi sparar dina uppgifter. Vi använder informationen inom vår grupp och delar den inte med tredje part utanför Söderberg & Partners-gruppen. Vi kan kontakta dig för att marknadsföra våra tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till viestinta@soderbergpartners.com.