Skip to main content Skip to main navigation

Företagsförsäkringar

Väl utformad företagsförsäkring säkerställer att du kan fokusera på ditt företag utan att oroa dig för de faror som lurar runt hörnet hela tiden. Våra experter på företagsförsäkringar hjälper gärna till - oavsett om ditt företag är litet eller stort. Vi tar hand om företagets försäkring för dig.

Identifiering av försäkringsbara risker

Kartläggning av risker som bör försäkras, med aktuell försäkringssituation och försäkringsmöjligheter. Vi

 • undersöker ert företags aktuella försäkringsskydd i förhållande till befintliga risker.
 • fastställer möjligheter till försäkringsskydd för dessa risker och ger ett utlåtande om ert aktuella försäkringsskydds kvalitet beträffande premier och utfärdade ersättningar.
 • undersöker noggrant om det finns några överlappningar eller luckor i ert försäkringsskydd.

Vårt mål är att erbjuda det mest kostnadseffektiva och heltäckande försäkringsskyddet. Är ni ett företag, en myndighet, en kommun eller ett sjukvårdsdistrikt? Kontakta oss för att ta reda på hur vi kan hjälpa er med försäkringar.

Företagsförsäkringar

Få ut det mesta av vår sakkunnighet – ta reda på mer om olika typer av försäkringar, om risker i olika sektorer och om olika försäkringsmarknader. Vi kartlägger noggrant ert företags risker och aktuella försäkringssituation och skapar sedan en heltäckande försäkringsplan för företaget.

Ett försäkringsavtal som baseras på en sådan plan garanterar att korrekta skaderisker överförs från ert företag till försäkringsbolaget.

Budgivning och offertanalyser för försäkringar

Är er organisation för närvarande på jakt efter försäkringsofferter? Vår långa erfarenhet och professionella sakkunnighet ger oss utmärkta möjligheter att hjälpa er, oavsett vilken typ av frivilliga eller lagstadgade försäkringar ni letar efter.

Vi kommer att vara involverade i hela budgivningsprocessen, från preliminära förberedelser till att försäkringen träder i kraft. Vi sammanställer offertförfrågningar och nödvändiga tillhörande material. Vi bedömer bud och offerter som kommer in och sammanställer sedan ett beslutsunderlag. Slutligen vidtar vi nödvändiga åtgärder för att försäkringen ska träda i kraft.

Vi specialiserar oss också på frågor kring den finländska lagstiftningen om offentlig upphandling och koncession. Vi sammanställer all HILMA-information gällande konkurrensutsatt upphandling för våra klienter.

Skadeanmälan

Med oss kan ni göra en skadeanmälan utan krångel. Gör en skadeanmälan gällande resor, transport, fordon eller annat. När vi tagit emot er skadeanmälan begär vi in eventuell ytterligare nödvändig information och ser sedan till att ni får rätt ersättning utbetald.

Vi vägleder er genom skadeanmälansprocessen och hjälper er vid behov med överklaganden och klagomål gällande ersättningsbeslut. Vi står vid er sida i alla diskussioner med ert försäkringsbolag gällande ersättningar efter skadeanmälan.

Vi bevakar er skadeanmälan under hela processen så att ni kan fokusera på att driva er kärnverksamhet.

Skadeanmälan

Försäkringshantering

Situationen i organisationer och på marknader är i ständig förändring. Därför krävs konstant bevakning för att upprätthålla ett gott försäkringsskydd.

Vi hanterar eventuella relevanta justeringar, kontrollerar försäkringsdokumenten från försäkringsbolagen och sparar alla dokument i vårt IT-system. Vi diskuterar med er hur företagets eller organisationens försäkringar ska förnyas inför följande försäkringsperiod och när separata bud på försäkringar ska börja begäras in.

Vi förser er med inloggningsuppgifter för vårt IT-system så att ni kan se all information om ert företags försäkringar och skadeanmälningar.

Riskhanteringstjänster

Vid en riskbedömning har ni tillgång till våra kunniga auktoriserade försäkringsmäklare. Vi går igenom ert företags försäkringsbara risker tillsammans med er. Vid behov kan vi utvärdera ert företags risknivåer mer utförligt och undersöka kritiska risker som är relevanta för företaget inom olika områden, t.ex. ekonomi, strategi och drift. Detta ger er en heltäckande riskprofil för organisationen.

Er försäkringsmäklare representerar alltid er i egenskap av klient, inte försäkringsbolagen. Välj bättre riskhantering. Våra tjänster kan hjälpa till att garantera ert företags kontinuitet och lönsamhet.

Kreditförsäkring

Kreditförsäkring är ett modernt proaktivt verktyg som hjälper till att skydda en av ert företags största tillgångar, nämligen era kundfordringar. Kreditförsäkring skyddar era inkomster och ert kassaflöde mot plötsliga kreditförluster och förluster orsakade av kunders konkurser. Försäkringen täcker vanligtvis förlust av kundfordringar orsakade av kunders insolvens. Försäkringen kan täcka kundfordringar både inom och utanför hemlandet. Vid utrikeshandel behövs också skydd mot politiska risker.

Kreditförsäkring kan hjälpa ert företag på många olika sätt:

 • Genom att erbjuda kostnadseffektivt skydd mot oväntade uteblivna betalningar från kunder.
 • Genom att ge tillgång till aktuell och detaljerad information om era kunders finansiella ställning och allmän marknadsinformation från olika länder.
 • Genom att ge tidiga varningar om era kunder får svårigheter.
 • Genom att komplettera ert företagets procedurer för kreditkontroll och främja god praxis vid kredithantering.
 • Genom att ge er trygghet att öka försäljning till era kreditvärdiga kunder.
 • Genom snabb ersättning som garanterar att kreditförluster inte äventyrar företagets kassaflöde vid en eventuell olycka.
 • Genom att kreditförsäkringsbolag även erbjuder internationella inkassotjänster där vissa av kostnaderna för detta kan täckas av försäkringen.
 • Genom att många finansiärer har en positiv inställning till företag med kreditförsäkring som skyddar deras kundfordringar.

Om era kunder underlåter att betala garanterar kreditförsäkringen att företagets kassaflöde inte äventyras. Försäkringsersättning är naturligtvis en integrerad del av en kreditförsäkring, men det handlar inte bara om en överföring av risker till ett försäkringsbolag.

Många stora multinationella företag har redan kreditförsäkringar, men det har även kommit att bli en viktig del krediriskhanteringen för små och medelstora företag. Försäkringsbolagens informations- och inkassotjänster minskar företagens kredithantering och arbetsbörda avsevärt. Idag är ömsesidigt beroende och underleverantörsrelationen mellan företag så omfattande och fasta att det inte längre räcker att känna sina kunder för att kunna förutse potentiella problem. Det är helt enkelt omöjligt att förbereda sig för alla överraskningar.

Finska industriföretag, särskilt inom skogsindustrin, har använt sig av kreditförsäkringar i flera årtionden. Idag tecknar även tjänsteföretag kreditförsäkringar. Företag i nästan alla branscher som handlar med krediter kan använda en kreditförsäkring.

 • Ert företag har haft kreditförluster
 • En av ert företags kunder har gått i konkurs
 • En viktig kunds konkurs hotar ert företags framtid
 • Ert företag säljer regelbundet till nya kunder/på nya marknader
 • Ni behöver hjälp att analysera era kunders finansiella hälsa
 • Ni vill förbättra ert företags kassaflöde

Garantiförsäkring

Era kunder kan be ert företag om säkerheter eller garantier för att försäkra sig om att ni kan uppfylla förpliktelserna i ett avtal. De företag som oftast använder sig av garantier är byggföretag och tillverkare av kapitalvaror. En garantiförsäkring är ett finansiellt instrument där ett försäkringsbolag för sin kunds räkning garanterar förpliktelserna i ett kontrakt tecknat med en tredje part (undertecknare, förmånstagare). Det är ett skriftligt åtagande som garanterar ekonomisk ersättning från försäkringsbolaget till den andra parten i det ursprungliga kontraktet om förpliktelserna i kontraktet inte fullföljs. I praktiken motsvara en garantiförsäkring en bankgaranti. Vi hjälper kunder genom att ordna garantigränser för inhemska och internationella marknader. Vi kan också hantera budgivning för att få marknadens bästa villkor.

Det första villkoret är att förmånstagaren inte kräver en bankgaranti i kontraktet. Redan under förhandlingsstadiet är det en bra idé att försäkra sig om att en garantiförsäkring kan användas. Om företaget använder ett försäkringsbolags garantigräns i stället för en bankgarantigräns frigörs bankgränsen för andra (bättre) syften som ekonomiska investeringar för tillväxt. I vissa fall kan en försäkring även täcka en remburs. Idag är försäkringsbolagens prissättning mycket konkurrenskraftig. I allmänhet kräver försäkringsbolag dessutom ingen motsvarande säkerhet vilket göra att sådana kan sparas för andra behov.

Vid en garantiförsäkring gör försäkringsbolaget vanligtvis samma sak som en bank, det vill säga ger en garantigräns för sin klient från vilken individuella garantier snabbt och smidigt kan skrivas ut. Den beviljade gränsen baseras på en analys av företagets finansiella ställning och framtidsutsikter. Garantibehoven påverkar också prissättningen. Vi hjälper kunder genom att ordna garantigränser för inhemska och internationella marknader. Vi kan också hantera budgivning för att få marknadens bästa villkor.

 • Konstruktions- och underhållsgaranti
 • Fullgörandegaranti
 • Förskottsgaranti
 • Betalningsgaranti
 • Tullgaranti
 • Efterlevnadsgaranti