Koronavirus ja vakuutusturva

Koronavirus (COVID-19) tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun hengitetään samaa ilmaa sairastuneen tai altistuneen kanssa. Erityisen hyvin koronavirus tarttuu lähikontaktissa. Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä.

Kommentoimme tiedotteessa vakuutuksia ja koronavirusta yleisellä tasolla. Olethan yhteydessä meihin, jos toivot tapauskohtaista arviota omaan vakuutusturvaasi liittyen.

WHO:n materiaalit ja ohjeistukset

Katso WHO:n ohjeistus koronavirukseen liittyen (sivu avautuu englanniksi)

Koronavirustilanne Euroopan unionin alueella

WHO on antanut ohjeistuksen koronavirukselta suojautumiseksi. Ohjeessa suositellaan käyttämään kasvomaskia ja kiinnittämään huomiota hyvään käsihygieniaan.

Tietoa muiden yritysten/verkostojen toimenpiteistä

 • Lähes kaikki kansainväliset seminaarit on peruttu Kiinassa ja sen lähiympäristössä tai siirretty myöhempään ajankohtaan tai muualla järjestettäväksi.
 • Suurempia kansainvälisiä seminaareja, jotka piti järjestää suurissa matkustajaliikenteen solmukohdissa, on lykätty, siirretty muualle tai peruttu (mm. Madrid, Barcelona, Milano, Rooma, Malta jne.).
 • Myös osa merkittävistä suomalaisista yrityksistä on rajoittanut osallistumistaan kansainvälisiin seminaareihin sekä maita mihin matkustaminen on sallittua.

Tilannetta kannattaa seurata aktiivisesti, sillä se elää koko ajan.

Matkavakuutukset ja koronavirus yleisellä tasolla

Matkavakuutuksen ehdot vaikuttavat korvaavuuteen, mutta yleisesti matkavakuutukset kattavat:

 • Mahdolliseen koronavirukseen liittyvät lääkärin määräämät lääkkeet sekä hoidon.
 • Mikäli vakuutuksesi on laaja matkavakuutus, kattaa vakuutus myös kertakorvauksen kuolemantapauksesta tai pysyvästä haitasta (maksimikorvaus määräytyy sosiaali- ja terveysministeriön haitta-astetaulukon prosentuaalisen haitan osuutena vakuutuskirjassa mainitusta vakuutusmäärästä) mahdollisen koronaviruksen aiheuttamana.
 • Mikäli vakuutuksesi on ”normaali matkavakuutus” ovat kertakorvaus kuolemantapauksesta ja/tai pysyvästä haitasta (maksimikorvaus määräytyy Sosiaali- ja Terveysministeriön haitta-astetaulukon prosentuaalisen haitan osuutena vakuutuskirjassa mainitusta vakuutusmäärästä), voimassa vain tapaturman varalta. Näin ollen ”normaali matkavakuutus” ei kata kertakorvausta koronaviruksen aiheuttamasta kuolemasta tai pysyvästä haitasta lainkaan.
 • Muut kustannukset:
  • Tavanomaiset matkan peruuntumisesta aiheutuvat lisäkulut (lentoliput, hotellikulut ja muut matkaan liittyvät jo maksetut tai sovitut kustannukset). Nykyisen tiedon valossa vakuutus ei näitä kata, elleivät WHO tai muut viranomaiset pidä matkakohdetta erityisenä riskialueena;
   • jonne matkustamista on kehotettu välttämään tai
   • jonne matkustaminen on kielletty tai
   • jonne suuntautuvat lennot on lopetettu väliaikaisesti tai pysyvästi lentoyhtiön tai paikallisten viranomaisten toimesta. Tällöin kuitenkin vakuutus on toissijainen IATA:n (kansainvälinen ilmakuljetusliitto) säännösten mukaisesti määräytyvään lentoyhtiön vastuuseen nähden.
 • Viranomaisten karanteenimääräykseen perustuvat muut lisäkustannukset:
  • Näitä ei lähtökohtaisesti korvata matkavakuutuksesta tai korvausta vähennetään perustuen siihen, että myös kotimaassa aiheutuisi kustannuksia elämisestä.
 • Mahdolliset evakuointikustannukset:
  • Lähtökohtaisesti edellytetään WHO:n tai muun viranomaisen suositusta tai määräystä, mutta todennäköisesti ainakin osa vakuutusyhtiöistä vetoaisi ylivoimaiseen esteeseen (force majeure).

Yllä olevat esimerkit on esitetty yleisellä tasolla - suosittelemme perehtymään vakuutukseenne sovellettaviin vakuutusehtoihin.

Lentoyhtiön IATA:n (kansainvälisen ilmakuljetusliiton) säännösten mukainen vastuu

Viitaten tilanteeseen, jossa ainakaan toistaiseksi ei lentoja ole alueelle kansainvälisesti kielletty tai estetty, ei lentoyhtiöllä ole velvollisuutta maksunpalautukseen lentolippuja koskien.

Lentoyhtiöt ovat kuitenkin joissakin tilanteissa tarjonneet mahdollisuutta matkan lykkäämiseen tai kohteen vaihtamiseen, mikäli WHO:n tai viranomaisten ohjeistus siihen antaa aihetta (eli mikäli suositellaan poistumaan, välttämään matkustamista ko. kohteeseen tai viranomaiset ovat eristäneet alueita tai kieltäneet lennot alueelle).

Jotkut lentoyhtiöt ovat myös peruuttaneet tiettyjen reittien lentoja, kun matkustajamäärä on vähentynyt oleellisesti. Mikäli lento on peruutettu lentoyhtiön toimesta, maksanee lentoyhtiö myös korvauksia tai hyvittänee peruuntuneen lennon kustannukset.

Lähtökohtaisesti IATA:n (kansainvälinen ilmakuljetusliitto) sääntöjen mukainen korvausvastuu on ensisijainen ja vakuutus vasta toissijainen mahdollisten korvausten osalta.

Matkatoimiston vastuu

Matkatoimiston vastuu määräytyy osin kuluttajansuojalain (38/1978) ja osittain matkapalveluyhdistelmälain (901/2017) sekä matkojen tarjoajien perusteella. Se, mitä lakeja tietyssä tapauksessa sovelletaan, riippuu siitä, onko matkan ostanut kuluttaja vai työnantaja/yritys.

Kuluttajasuojalaki ei koske tapauksia, joissa matkan ostaja on työnantaja/yritys, eikä sellaisissa tapauksissa Kuluttajasuojalautakuntakaan käsittele tai anna ennakkopäätöksiä asiassa.

Matkatoimiston vastuu ratkaistaan tapauskohtaisesti, mutta asiaa tulkittaessa voidaan ottaa mm. huomioon, onko matkapalveluyhdistelmälain velvoitteita laissa mainittujen ennakkotietojen (7 §) ja sopimusehtojen ja tietojen vahvistamisen (10 §) osalta noudatettu.

Matkanjärjestäjällä on puolestaan oikeus peruuttaa matka seuraavista syistä:

 • Matkalle osallistujien määrä on sopimusehdoissa mainittua vähimmäismäärää pienempi, mutta seuraavia peruutussääntöjä noudattaen:
  • Vähintään 20 päivää ennen matkan alkamista, mikäli varatun / maksetun matkan kesto on yli 6 päivää
  • Vähintään 7 päivää ennen matkan alkamista, mikäli varatun / maksetun matkan kesto on 2 – 6 päivää
  • Vähintään 48 tuntia ennen matkan alkamista, jos matka kestää alle 2 päivää
 • Matkanjärjestäjällä on lisäksi oikeus peruuttaa matka, jos väistämättömät ja poikkeukselliset olosuhteet estävät matkanjärjestäjää toteuttamasta matkaa sovitulla tavalla. Tällöin peruuttamisesta on ilmoitettava matkustajalle ilman aiheetonta viivytystä ennen matkan alkamista.

Mikäli matkustaja/työnantaja peruuttaa matkan, milloin tahansa ennen matkan alkamista, saa matkanjärjestäjä periä matkustajalta asianmukaisen ja perustellun peruutusmaksun.

Matkanjärjestäjällä ei kuitenkaan ole oikeutta peruutusmaksuun, jos matkustaja peruuttaa matkapakettisopimuksen matkakohteessa tai sen läheisyydessä vallitsevien väistämättömien ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, jotka vaikuttavat merkittävästi matkustajien kuljetukseen matkakohteeseen tai muuton matkan toteuttamiseen sovitulla tavalla, tai jos matkustajalla on muutoin painava syy olettaa, että matkanjärjestäjän suorituksessa tulee olemaan merkittävä virhe.

Peruutusmaksu saa olla enintään matkapaketin hinta, josta on vähennetty peruuttamisesta syntyvät säästöt ja matkapalvelun vaihtoehtoisesta käytöstä saatavat tulot jne. Matkanjärjestäjän on pyynnöstä esitettävä perustelut peruutusmaksun määrälle.

Yllä mainittuihin matkoihin liittyvät maksusuoritukset, koskien matkoja, jotka on peruutettu matkanjärjestäjän tai matkustajan/työnantajan toimesta, on palautettava ilman viivytystä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruutushetkestä. Mikäli matkan peruuttaa matkustaja tai työnantaja, matkanjärjestäjä saa kuitenkin vähentää palautuksesta peruutusmaksun.

Huomioida tulee myös matkanjärjestäjän oikeus tehdä muita kuin hintaa koskevia muutoksia sopimukseen pakottavista syistä. Matkanjärjestäjän on kuitenkin ilmoitettava mahdollisista muutoksista matkapalvelujen pääominaisuuksiin tai matkustajan erityisiin toiveisiin ennen matkan alkamista ja ilman aiheetonta viivästystä.

Tässä ilmoituksesta on kutenkin käytävä myös ilmi määräaika, jonka kuluessa matkustajalla on oikeus peruuttaa tilaamansa matka tai mahdollisesti tarjottava korvaava matka. Mikäli matkustaja/työnantaja käyttää peruutusoikeuttaan noudatetaan maksusuoritusten palauttamisen osalta edellisessä kappaleessa ilmaistua menettelyä.

Hotellin ja paikallisen ohjelmanjärjestäjän vastuu

Hotellin ja paikallisen ohjelmajärjestäjän vastuu määräytyy aina paikallisen lainsäädännön mukaisesti, mutta lähtökohtaisesti ei hotellilla tai paikallisella ohjelmanjärjestäjällä ole velvollisuutta maksettujen ennakkomaksujen palauttamiseen, mikäli he pystyvät tuottamaan sovitut palvelut, eikä heillä ole tuottamusta matkan tai tilaisuuden toteutumatta jäämiseen.

Mahdollisesti järjestettävät tilaisuudet ja niihin liittyvät kustannukset

Mahdollisesti peruutettavien tilaisuuksien kulujen ja vastaanotettujen osallistumismaksujen osalta merkityksellistä on, tapahtuuko peruutus osallistujan vai järjestäjän toimesta.

Tällä hetkellä Suomi ei ole koronaviruksen osalta mitenkään erityinen riskialue ja toisaalta koronavirusta ei tällä hetkellä pidetä WHO:n toimesta yleisvaarallista tartuntatautia pahempana. Huomioida tulee myös WHO:n ohjeistus leviämisen estämiseksi suositelluista toimenpiteistä.

Lähtökohtaisesti tilaisuuden järjestäjällä ei ole velvollisuutta palauttaa osallistumismaksuja, mikäli peruutuksen on tehnyt osallistuja.

Mikäli tilaisuus peruutetaan järjestäjän toimesta, voinee osallistumismaksujen palautus tulla todennäköisemmin kyseeseen. 

Mikäli tilaisuus määrätään peruutettavaksi viranomaisten toimesta, on kyse käsityksemme mukaan todennäköisesti ylivoimaisesta esteestä (force majeure), johon ei tilaisuuden järjestäjällä ole minkään asteista tuottamusta. Näin ollen ei tilaisuuden järjestäjällä myöskään ole useimpien maiden lakien mukaista vahingonkorvausvelvollisuutta.

Mahdollisesta karanteenista aiheutuvat tulonmenetykset

Mahdollisuus korvausten saamisesta riippuu kunkin kotimaan lainsäädännöstä.

Suomalaisilla matkustajilla on kuitenkin tartuntatautilain (1227/2016) perusteella oikeus saada Kelalta tartuntatautipäivärahaa seuraavin perustein:

 • Matkustajan karanteeni on määrätty viranomaisen toimesta, estäen työnteon
 • Työnteon estää viranomaisen määräämä karanteeni koskien alle 16-vuotiasta lasta

Tartuntatautipäivärahassa ei ole omavastuuaikaa, ja se korvaa täysimääräisesti työstä poissaolon, eristyksen tai karanteenin aiheuttaman ansionmenetyksen. Työntekijän päiväraha määräytyy sen palkan mukaan, jonka hän olisi saanut, jos hän olisi ollut töissä. Yrittäjän päiväraha määräytyy työstä poissaolon alkaessa voimassa olevan YEL- tai MYEL-vuosityötulon perusteella.

Kela tarvitsee tartuntatautipäivärahan maksamista varten kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksen työstä poissaolosta, eristämisestä tai karanteenista.

Päivärahaoikeutta tilanteissa, jossa henkilö on eristettynä tai karanteenissa ulkomailla, selvitetään parhaillaan tartuntatautiasioiden ohjauksesta vastaavan sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Tarkemmat tartuntatautipäivärahaa koskevat tiedot löytyvät Kelan verkkosivustolta.

Yleiset ohjeet

Tällä hetkellä suosittelemme tilanteen kehittymisen seuraamista ja oheisen materiaalin huomioimista suunniteltujen seminaarien tai kansainvälisten tapahtumien osalta. (Jos olet tilaisuuden- tai matkanjärjestäjänä tai työntekijöitäsi on lähdössä ulkomaan matkoille tai osallistumaan kansainvälisiin tilaisuuksiin, suosittelemme lisäohjeistuksen pyytämistä työterveyshuollosta).

Ollaan yhteydessä!

Haluaisitko kuulla lisää vakuutusmeklaripalveluista tai tarjouksen organisaatiollesi? Lähetä tietosi meille yhteydenottolomakkeella, niin palaamme pian asiaan.

Miten kuulit meistä

Lähettämällä lomakkeen suostut siihen, että tallennamme tietosi. Käytämme tietoja konsernimme sisällä, emmekä jaa niitä kolmansille osapuolille Söderberg & Partners -konsernin ulkopuolelle. Voimme olla sinuun yhteydessä markkinoidaksemme palveluitamme. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen viestinta@soderbergpartners.com.