Vastuullisuus­periaatteet

Yhtiön vastuullisuustyön tarkoituksena on hallita altistumista vastuullisuusriskeille sekä edistää kestävää kehitystä ja sitä koskevien maailmanlaajuisten tavoitteiden täyttymistä.

Söderberg & Partnersin vastuullisuuspolitiikka koskee koko konsernia, ja sen on hyväksynyt toimitusjohtajamme Gustaf Rentzhog. Politiikka kuvaa ympäristö- ja kestävän kehityksen työmme suuntaa.

Vastuullisuustyömme tarkoituksena on hallita vastuullisuusriskeille altistumista. Visiomme on pyrkiä aina tekemään parhaita ympäristövalintoja ja kantaa sosiaalista vastuuta päivittäisessä toiminnassamme. Integroimalla kestävän kehityksen yhä useampaan osaan liiketoimintaa ajan myötä pyrimme edistämään kestävää kehitystä ja globaaleja tavoitteita.

Otamme huomioon toimintaamme liittyvät kestävän kehityksen näkökohdat ja pyrimme kantamaan vastuun päätöksistämme ja toimistamme aiheutuvista sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista.

Meidän on luotava hyvä rakenne kestävän kehityksen asioiden parissa työskentelylle ja jatkuvalle parantamiselle. Vastuullisuustyössä edellytetään muun muassa, että liiketoimintaa hoidetaan hyvin voimassa olevien määräysten puitteissa sekä korkealla eettisellä ja moraalisella tasolla.

Kestävän kehityksen politiikka

Yhtiön vastuullisuustyön tarkoituksena on hallita altistumista vastuullisuusriskeille sekä edistää kestävää kehitystä ja sitä koskevien maailmanlaajuisten tavoitteiden täyttymistä.

Yhtiö huomioi liiketoimintaansa liittyvät vastuullisuusasiat ja pyrkii ottamaan vastuun päätöstensä ja toimiensa aiheuttamista sosiaalisista ja ympäristöön kohdistuvista vaikutuksista. Vastuullisuustyö edellyttää muun muassa, että liiketoimintaa harjoitetaan voimassa olevien lakien ja säädösten mukaisesti, eettisesti ja moraalisesti.

Yhtiön on luotava toimiva järjestelmä vastuullisuustyötä varten ja kehitettävä tätä työtä jatkuvasti. Yhtiön tärkeimmät sidosryhmät on määriteltävä, ja niiden priorisoidut odotukset yhtiön vastuullisuustyötä kohtaan sekä sovellettavat lait, säädökset ja muut määräykset muodostavat yhtiön vastuullisuustyötä koskevat sitovat vaatimukset.

Yhtiön tavoitteena on pyrkiä aina tekemään parhaat ympäristövalinnat ja kantaa sosiaalinen vastuu päivittäisessä toiminnassa. Yhtiö integroi vastuullisuuden ajan mittaan yhä useampiin liiketoiminnan osiin ja pyrkii siten edistämään vastuullisuushyötyjä sekä maailmanlaajuisten tavoitteiden saavuttamista.

Tärkeimmät vastuullisuusalueet
Yhtiö on valinnut tärkeimmät vastuullisuuden osa-alueet, joilla se pystyy parhaimmin pienentämään negatiivisia vaikutuksiaan ja kasvattamaan positiivisia vaikutuksiaan kestävään kehitykseen ottamalla huomioon tärkeimpien sidosryhmien odotukset yhtiön vastuullisuustyötä kohtaan.

Vastuullisuusanalyysi

Söderberg & Partners tarjoaa olennaisia ja perusteellisia vastuullisuusanalyyseja neuvonantajille, hallinnoijille ja välittäjille.

Yhtiöllä on rahoitus- ja vakuutusalan toimijana mahdollisuus edistää kestävää kehitystä. Voidakseen ottaa huomioon asiakkaiden vastuullisuustoiveet ja antaa vastuullisiin vaihtoehtoihin liittyvää neuvontaa Söderberg & Partners laatii vastuullisuusanalyyseja neuvonantajille, hallinnoijille ja välittäjille.

Vastuullinen hallinto

Söderberg & Partners integroi vastuullisuuden järjestelmällisesti hallintoon ja kasvattaa kestävien vaihtoehtojen osuutta.

Hallinnossa otetaan huomioon sijoitusten vastuullisuusriskit ja positiiviset vaikutukset vastuullisuusanalyysien ja yhtiön toimittajilta saatujen vastuullisuustietojen perusteella. Tarjoamalla vastuullisia sijoitusvaihtoehtoja yhtiö voi edistää ympäristöön liittyvää ja sosiaalista vastuuta. Kussakin hallintostrategiassa tavoitteena on lisätä portfolioiden vastuullisuutta.

Vuoropuhelu ja yhteistyö

Söderberg & Partners edistää ja tukee vastuullisuuden kehittämistä yhteistyökumppanien keskuudessa vuoropuhelun avulla ja vaikuttaa eri foorumeilla alaa koskevan tietämyksen levittämiseksi ja parantamiseksi.

Yhteistyökumppanien, ennen kaikkea rahoitus- ja vakuutustuotteiden toimittajien, kanssa käytävä vuoropuhelu on tärkeä osa vastuullisuustyötä. Vastuullisuusanalyysien avulla yhtiö voi tunnistaa kehittämistä vaativat alueet tuotteiden toimittajien toiminnassa, ja niitä voidaan käyttää jatkuvan parantamisen apuvälineenä.

Osaaminen ja tietämys

Söderberg & Partners parantaa työntekijöiden osaamista ja tietämystä vastuullisuusasioissa säännöllisesti ja tarpeen mukaan.

Osaamista ja tietämystä täytyy päivittää uusien tutkimusten ja tekniikoiden myötä. Yhtiön tavoitteena on olla johtava toimija vastuullisuusasioissa. Tämä edellyttää, että työntekijät hallitsevat nämä asiat hyvin. Kaikille yhtiön työntekijöille tarjotaan sen vuoksi säännöllistä koulutusta vastuullisuusasioihin liittyvästä kehityksestä ja yhtiön vastuullisuustyöstä.

Energian ja luonnonvarojen kulutus

Söderberg & Partners pienentää energiankulutuksesta ja materiaalien käytöstä syntyviä ympäristövaikutuksia järjestelmällisesti.

Yhtiön suorat ympäristövaikutukset ovat suhteellisen pieniä epäsuoriin verrattuina. Yhtiöllä on kuitenkin paremmat mahdollisuudet vaikuttaa suoriin ympäristövaikutuksiin. Siksi toimipaikat, jotka pystyvät vaikuttamaan sähköntoimittajan valintaan, valitsevat mahdollisuuksien mukaan uusiutuvista lähteistä saatavan energian. Hankinnoissa on noudatettava Söderberg & Partnersin hankintaohjeita.

Matkat ja kuljetukset

Söderberg & Partners pienentää järjestelmällisesti kuljetusten ympäristövaikutuksia valitsemalla ympäristöystävällisempiä kuljetusmuotoja.

Yhtiön suurin päästölähde on liikematkoihin liittyvät kuljetukset. Yhtiön kasvaessa jonkin verran liikematkoja joudutaan väistämättä tekemään, joten ympäristövaikutuksia pyritään pienentämään valitsemalla ympäristöystävällisimmät vaihtoehdot. Yhtiön soveltamassa matkustushierarkiassa suositellaan muun muassa junamatkoja lentomatkojen sijaan, jos tapaamiset tai kokoukset edellyttävät fyysistä läsnäoloa. Muilta osin noudatetaan yhtiön matkustusohjeita.

Sosiaalinen vastuu

Söderberg & Partners edistää sosiaalisen vastuunsa puitteissa lasten ja nuorten koulutusta, hyvinvointia ja terveyttä.

Söderberg & Partners huolehtii sosiaalisesta ja ympäristöön liittyvästä vastuustaan ja edistää siten kestävää kehitystä koko yhteiskunnassa. Tämä tukee myös kestävää kannattavuutta ja vahvaa brändiä. Ekosysteemi on läheisesti kytköksissä ihmisten tekoihin, ja meidän on tehtävä oma osuutemme. Yritysvastuutyössämme yhteisenä nimittäjänä ovat lapset ja nuoret.

Yritysten vastuullisuusperiaatteet

Yhtiö on allekirjoittanut YK:n 10 vastuullisuusperiaatetta ja soveltaa niitä toiminnassaan. Tässä asiakirjassa kuvatun ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun lisäksi yhtiön toimintaa ohjaavat tietyt periaatteet ja ohjeet, jotka koskevat ihmisoikeuksien kunnioittamista, hyvien työolojen varmistamista ja eettisen liiketoiminnan harjoittamista.

 

Hyväksynyt Söderberg & Partnersin toimitusjohtaja

Gustaf Rentzhog

28.syyskuuta 2022