Onko vakuutusturvasi tarpeeksi kattava? – Tarkista nämä

Organisaatioiden toimintaan liittyy paitsi mahdollisuuksia myös lukuisia riskejä. Osaa riskeistä voidaan hallita vakuutusten avulla ja joidenkin toiminnan osien vakuuttaminen on Suomessa jopa lakisääteistä. Siksi jokaisessa organisaatiossa on pakko perehtyä vakuutusturvaan ainakin vähän - halusi tai ei. Toisaalta varsinkin isommissa organisaatioissa voi vakuutushuolista päästä kokonaan irti ulkopuolisen asiantuntijan avulla.

Vakuutusten hallinnointi on monimutkaista ja aikaa vievää työtä. Kuten liiketoiminnassa kuuluukin, on suurin huomio ja energia aina suunnattava toiminnan kehittämiseen ja yrityksen kasvuun. Siksi vakuutusturvan hoito jää usein liian vähälle huomiolle, eikä sitä kehitetä muun liiketoiminnan mukana. 

Starttivaiheen vakuutusturvat ovat useimmissa oganisaatioissa melko vaatimattomia. Toiminnan kasvaessa hyvän riskienhallinnan merkitys kuitenkin kasvaa todella paljon. Vaikka taloudellisesti haastavissa olosuhteissa tekisi mieli säästää vakuutusten hinnoissa ja pienentää radikaalistikin turvan kattavuutta, voi tämä olla organisaatiolle vahinkotilanteessa jopa kohtalokasta.

Yritysvakuutukset perustuvat yksilölliseen riskianalyysiin

Yritysvakuutusten tarkoitus on kattaa erilaisten toimintaan liittyvien riskien toteutumisesta aiheutuvia yllättäviä kustannuksia. Tällaisia kustannuksia voivat olla esimerkiksi rikkoutuneen tuotantokoneen uusimisesta aiheutuvat kulut tai vaikka ulkopuoliselle aiheutetun vahingon vuoksi maksettavat vahingonkorvaukset.

Hyvin suunniteltu vakuutusturva perustuu aina huolelliseen ja yksilölliseen riskianalyysiin, jossa on otettu huomioon yrityksen toimialan ja liiketoiminnan erityispiirteet. Vakuutusturvaa ei voi myydä hyllytuotteena, koska vakuutusten tulee olla kunkin organisaation tarpeisiin mitoitettuja.

Autamme seuraavassa sinua tarkastelemaan oman organisaatiosi vakuutuksia eri näkökulmista. Lista kannattaa käydä läpi kohta kohdalta, jotta voit varmistua, että kaikki olennainen on otettu huomioon.

Omaisuusvakuutus

Omaisuusvakuutus on useimmiten organisaation vakuutusturvan perusta. Se kattaa yrityksen omaisuudelle aiheutuvia vahinkoja, kuten murtoja, tulipaloja tai vesivahinkoja. Se korvaa vahinkotilanteissa myös yrityksen "irrallista" omaisuutta, kuten tuotantokoneita, työkaluja, tietokoneita, tuotettuja tavaroita ja toimistokalusteita.

Omaisuusvakuutusta ottaessa kannattaa huomioida ainakin seuraavat asiat:

Kattaako vakuutuksesi kaikki tarvittavat riskit?

Yleisimmät vaihtoehdot omaisuuden vakuuttamiseksi ovat palo-rikos-LVIS-luonnonilmiö-turvien yhdistelmä sekä täysturvavakuutus. Kun riskisi käydään yksitellen huolellisesti läpi, osataan myös vakuutus ottaa oikean laajuisena.

Suojaako vakuutus muilta kuin ulkoisilta vahingoilta?  

Osa omaisuusvakuutuksen vakuutusturvista suojaa vain ulkoisilta tapahtumilta. Tällöin vakuutus ei korvaisi esimerkiksi koneen tai laitteen sisällä tapahtuvia rikkoutumisia.

Tämän tyyppisiä vahinkoja varten tarvitaan vakuutusturva myös sisäisten rikkoutumisten varalle. Näin laaja vakuutusturva on aihetta ottaa ainakin tuotannon tärkeimmille ja vaikeimmin korvattavissa oleville koneille.

Liiketoiminnan keskeytysvakuutus

Toisinaan tapahtuu jotain odottamatonta, joka haittaa vakavasti liiketoimintaa tai jopa keskeyttää sen kokonaan. Tämä tarkoittaa pahimmassa tapauksessa, että rahaa ei tule yritykseen sisään lainkaan, mutta kulut, kuten toimitilojen vuokra ja henkilöstön palkat on silti maksettava.

Keskeytysvakuutuksella voit turvata erilaisia riskejä, mitä toiminnankeskeytys aiheuttaa. Keskeytysturvaa hankkiessasi, tarkista ainakin nämä asiat:

Minkälaisia toiminnan keskeytyksiä ja kustannuksia keskeytysvakuutuksesi korvaa?  

Yleinen harhaluulo on, että liiketoiminnan keskeytysvakuutus suojaa kaikilta keskeytyksiltä keskeytyksen luonteesta riippumatta. Keskeytysvakuutus on kuitenkin sidoksissa omaisuusvakuutukseesi, jolloin keskeytyskorvausten maksamista varten on ensin tapahduttava jokin vakuutuksesta korvattava omaisuusvahinko. 

Tällainen vahinko voi olla esimerkiksi tulipalo tai vesivahinko, mikä johtaa siihen, että yritystoimintaa ei voida normaalisti jatkaa. 

Muita keskeytysriskejä voivat olla esimerkiksi

  • Avainkoneiden rikkoutuminen. Jos yrityksellä on toiminnan kannalta kriittisiä koneita, vakuutuksella tulisi turvata myös tilanne, jossa koneet seisovat rikkoutumisen vuoksi.
  • Epidemiakeskeytys. Erityisesti elintarvikealalla on tärkeää, että epidemian aiheuttamat toiminnan keskeytykset sisältyvät vakuutukseen. Myös esimerkiksi saastuneiden elintarvikkeiden hävityskustannukset tulisi sisällyttää vakuutusturvaan.
  • Tietojärjestelmän keskeytykset. Suurin osa yrityksistä on nykyisin riippuvaisia toimivasta tietoverkosta tai -järjestelmästä. Niiden toimintaan liittyviin keskeytystilanteisiin voi varautua kybervakuutuksen avulla.

Pystyykö yritys maksamaan toiminnan keskeytyksestä aiheutuvat lisäkustannukset?

Usein toiminnan keskeytyminen voi tulla kalliimmaksi kuin aineelliset vahingot. Keskeytysvakuutus suojaa taloudellisilta menetyksiltä, joita olet kärsinyt keskeytysaikana. Vakuutus kattaa menetettyä tuloa, mutta myös niitä ylimääräisiä kustannuksia, joita syntyy, kun tulon menetystä estetään järjestelemällä liiketoiminta vaihtoehtoisilla tavoilla. Myös keskeytysajan palkkakustannuksia voidaan kattaa keskeytysturvalla.

Onko teillä liiketoiminnalle kriittisiä asiakkaita tai toimittajia?

Keskeytysvakuutuksella voidaan kattaa myös riippuvuutta kumppaneista, kuten esimerkiksi asiakkaista tai alihankkijoista. Mikäli kumppanilla sattuu liiketoimintaa haittaava tulipalo ja tästä seuraa teille taloudellista menetystä, voidaan vakuutuksella kattaa tätä menetettyä tuloa.

Vastuuvakuutus

Vastuuvakuutus turvaa vahingoilta, joita yrityksesi tai sen työntekijät aiheuttavat ulkopuolisille tahoille tai esimerkiksi asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Vastuuvakuutus kattaa myös kustannuksia, joita aiheutuu korvausvelvollisuutesi selvittämisestä. Vastuuvakuutus korvaa omaisuuden lisäksi myös henkilövahinkoja.

Miten määritellä oikea vakuutusmäärä vastuuvakuutukseen

Suomessa varsin yleinen vakuutusmäärä on 1 000 000 EUR. Vakuutusmäärä tulee kuitenkin arvioida oman liiketoimintasi lähtökohdista.

Millaista työtä tehdään ja missä ympäristössä?

Vakavat henkilövahingot voivat olla korvausmääriltään suuria, joten niihinkin tulee kiinnittää huomiota. Omalla toimistolla tehtävään suunnittelutyöhön riittää varmastikin pienempi vakuutusmäärä kuin esimerkiksi teollisuuslaitoksessa tehtäviin sähköasennustöihin.

Mitä vaatimuksia asiakkaillasi on?  

Osa asiakkaista saattaa asettaa vaatimuksia yhtiön vastuuvakuutukselle. Sopimusvaiheessa määritellään, millainen vastuuvakuutus sinulla on oltava, jos haluat kyseisen toimeksiannon tehtäväksesi saada. Jo sopimushetkellä on hyvä selvittää ja miettiä millaisiin ehtoihin yrityksesi pystyy sitoutumaan vastuuvakuutuksen osalta.

Oikeusturvavakuutus

Riitoja voi syntyä hyvin erilaisissa tilanteissa. Tehty työ voidaan jättää maksamatta, vahingoittunutta omaisuutta ei suostuta korvaamaan tai sopimusten sisällöstä syntyy erimielisyyksiä.

Riidat aiheuttavat kustannuksia ja ne saattavat asian käsittelyn pitkittyessä nousta suuriksi. Oikeusturvavakuutus kattaa asianajokustannuksia ja tuo turvallisuuden tunnetta puolustaa omia oikeuksiaan riitatilanteissa. Oikeusturvavakuutus luo turvaa paitsi riita- myös rikosasioissa.

Kysy itseltäsi seuraavat kysymykset, kun otat oikeusturvavakuutusta:

Onko vakuutussumma riittävän suuri?

Koska asianajokustannukset voivat nousta korkeiksi, on tärkeää arvioida, millaisia riskejä omaan toimintaan liittyy riitojen osalta ja millainen vakuutusmäärä olisi riittävä.

Minkälaisia riita-asioita se koskee?  

Tarkista millaisia riita-asioita vakuutuksesi kattaa. 

Millä alueella vakuutus on voimassa

On tärkeää varmistaa, että oikeusturvasi on voimassa koko toiminta-alueellasi. Näin vältyt siltä, että jäisit ilman korvausta, jos riita syntyy muualla kuin vakuutuksen voimassaoloalueella. 

Kuka huolehtii muutosten ilmoittamisesta vakuutusyhtiöllesi?

Vakuutuksenottajana sinulla on ilmoitusvelvollisuus. Tämä tarkoittaa, että sinun on ilmoitettava vakuutuksenantajalle merkittävistä liiketoiminnan muutoksista. Tämä voi tarkoittaa liikevaihdon muutoksia, varastojen päivittämistä, investointeja käyttöomaisuuteen tai uusia liiketoiminnan suuntia.

Jos et hoida ilmoittamista, saatat olla vahingon sattuessa alivakuutettu, jolloin et välttämättä saa korvauksia.

Vakuutusmeklari auttaa oikean vakuutusturvan kokoamisessa

Edellä on kuvattu vain muutamia yleisiä vakuutuksia. Yrityksen vakuutusten tarpeen määrää aina yrityksen yksilöllinen riskiprofiili. Valmiit pakettiratkaisut toimivat harvoin ja yritysten riskeissä on paljon eroja saman toimialan sisälläkin.

Tästä syystä on hyvä ottaa avuksi vakuutusyhtiöistä riippumaton vakuutusasiantuntija eli vakuutusmeklari. Vakuutusmeklari ajaa sinun etuasi ja auttaa vertailemaan eri vakuutuksia ja vakuutusyhtiöitä sekä hinnan että vakuutusten sisällön osalta.

Joissakin tapauksissa vakuutusturvaa kannattaa hajauttaa useampaan yhtiöön parhaan ja kustannustehokkaimman turvan hankkimiseksi. Vertailun ja riskianalyysin perusteella varmistat, että liiketoimintasi on hyvin turvattu tilanteessa kuin tilanteessa.

Ollaan yhteydessä!

Haluaisitko kuulla lisää vakuutusmeklaripalveluista tai tarjouksen organisaatiollesi? Lähetä tietosi meille yhteydenottolomakkeella, niin palaamme pian asiaan.

Miten kuulit meistä

Lähettämällä lomakkeen suostut siihen, että tallennamme tietosi. Käytämme tietoja konsernimme sisällä, emmekä jaa niitä kolmansille osapuolille Söderberg & Partners -konsernin ulkopuolelle. Voimme olla sinuun yhteydessä markkinoidaksemme palveluitamme. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen viestinta@soderbergpartners.com.