Skip to main content Skip to main navigation

Oikeudellista tietoa

Söderberg & Partners

Söderberg & Partners Oy on muodostunut Suomessa vuosikymmeniä toimineiden vakuutusmeklariyritysten yhdistyessä.

Söderberg & Partnersiin ovat sulautuneet Benefit Advisors Oy, Söderberg & partners International Insurance Oy, ITM Brokers Oy, Meklaritalo Oy, MSR Finser Oy sekä Vakuutusmeklariliike Semita Oy.

Lisäksi Söderberg & Partners Oy:lla on tytäryhtiö Rewenda Oy, jonka omistuksessa on Suunta Meklarit Oy. Söderberg & Partnersin verkostoon kuuluu myös Finnrisk Oy. Kaikki edellä mainitut meklariyritykset toimivat Söderberg & Partnersin brändin alla.

Yhteystiedot

Söderberg & Partners Oy

Y-TUNNUS: 3142631-1

Töölönkatu 4
00100 Helsinki

+358 45 6751 301

Sähköposti:  info.finland@soderbergpartners.com

Tietoa Söderberg & Partnersista

Söderberg & Partners toimii vakuutusmarkkinoilla asiakkaan etua silmällä pitäen. Annamme analyysiin perustuvia neuvoja, ja suosittelemme niitä tuotteita, joiden katsomme olevan    asiakkaalle hyödyllisimpiä. Toimintamme tavoitteena ovat mahdollisimman tyytyväiset asiakkaat.

Söderberg & Partners on vuodesta 2004 lähtien kasvanut nopeasti. Olemme Pohjoismaiden johtaviin taloudellisiin neuvonantajiin kuuluva yritys ja yli 2000 työntekijän konserni, jolla on toimintaa kaikkialla Pohjoismaissa. Kokomme ja maailmanlaajuisen verkostomme ansiosta voimme tarjota markkinoiden parhaimpia vakuutuksia asiakkaidemme tarpeiden mukaan.

Olemme ketterä organisaatio, jonka toiminnan keskiössä on aina asiakas. Vakuutusmarkkinoiden kokeneimpien meklarien kanssa kehitämme tarjontaamme vastaamaan asiakkaiden toiveita.  Asetamme korkeat vaatimukset antamallemme neuvonnalle. Toimintaamme ohjaavat niin sisäiset ohjeet kuin lain ja viranomaisten asettamat vaatimukset.

Olemme keränneet tähän esitteeseen tärkeää tietoa niistä määräyksistä, joita meidän on noudatettava. Esite on tarkoitettu ensisijaisesti yhteisöasiakkaille.

Lainsäädäntö

Vakuutusmeklarina liiketoimintamme on vakuutusmeklarin palveluiden tarjoaminen. Tätä alaa sääntelee mm. laki vakuutusten tarjoamisesta (234/2018), Finanssivalvonnan antamat vakuutusmeklarin palveluita koskevat määräykset sekä laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017).

Neuvonta 

Vakuutusmeklarina tarjoamme asiakkaillemme vakuutusneuvontaa, joka voi koskea yhden tai useamman vakuutusyhtiön tuotteita.  Teemme asiakkaalle analyysin sekä asiakkaan vakuutettavista riskeistä että niihin soveltuvista vakuutustuotteista.

Palkkion työstämme saamme ainoastaan asiakkaalta. Emme ole sidottuja välittämään vakuutuksia tietyiltä tai rajatuilta vakuutusyhtiöiltä, vaan olemme vakuutusyhtiöistä riippumaton. Selvitettyään asiakkaan vakuutustarpeen vakuutusmeklari antaa henkilökohtaisen suosituksen tarjottavista vakuutuksista ja ilmoittaa, miksi suositeltu vakuutus parhaiten täyttää asiakkaan vakuutustarpeen.

Vakuutusmeklarimme ovat suorittaneet asianmukaisen tutkinnon ja koulutuksen. Heillä on  se tietämys, kokemus ja asiantuntemus, jota lait ja muut määräykset toiminnaltamme edellyttävät. 

Seuraamme jatkuvasti markkinoiden vakuutustarjontaa sekä vakuutusyhtiöiden taloudellista asemaa ja ylläpidämme tähän liittyvää analyysitoimintaa. Kehitämme myös itse asiakkaillemme parhaiten sopivia vakuutustuotteita, ja hankimme niitä markkinoilta.

Vakuutusedustajarekisteri

Vakuutusmeklariliike ja sen palveluksessa olevat vakuutusmeklarit ovat rekisteröityinä Finanssivalvonnan (FIVA) pitämään vakuutusedustajarekisteriin Finanssivalvonnan antaman ohjeistuksen mukaan.  Rekisteröinnin voi tarkistaa Finanssivalvonnalta, jolta saa tarvittaessa otteita rekisteristä.

Finanssivalvonta ja luvanvaraisuus

Vakuutusmeklaritoiminta on luvanvaraista toimintaa ja sitä valvoo Finanssivalvonta (FIVA), joka viranomaisena antaa vakuutusmarkkinoita koskevia sääntöjä ja määräyksiä. Vakuutusedustusta saa harjoittaa Suomessa vain Finanssivalvonnan vakuutusedustajarekisteriin merkitty vakuutusedustaja.

Finanssivalvonnan tulee myös pyynnöstä kertoa asiakkaalle vakuutusmeklarin oikeudesta välittää vakuutuksia ja mitä vakuutuslajeja tällä on oikeus välittää. Luvan voi tarvittaessa tarkistaa Finanssivalvonnalta.

Vastuuvakuutus

Vakuutusmeklarilla on Finanssivalvonnan hyväksymä vakuutusten tarjoamisesta annetun lain ehdot täyttävä vastuuvakuutus. Vakuutus kattaa mahdollisen vakuutusmeklaritoiminnasta syntyneen vahingonkorvausvelvollisuuden.

Palkkio

Asiakkaan ja vakuutusmeklarin välisessä toimeksiantosopimuksessa sovitaan asiakkaan meklarille maksama palkkio tai sen määräytymisperusteet. Vakuutusmeklari voi vastaanottaa palkkion ainoastaan toimeksiantajaltaan eli asiakkaalta.

Palkkion koko vaihtelee toimeksiannon laajuuden ja valitun vakuutusratkaisun mukaan. Tietoa palkkiosta saat joko ennen neuvontaa tai sen aikana.

Tyytymätön neuvontaan?

Jos jostain syystä olisit tyytymätön saamaasi neuvontaan, pyydämme olemaan yhteydessä siihen henkilöön, jonka kanssa olet hoitanut kyseistä asiaa.

Jos sen jälkeen olet edelleen tyytymätön, voit jättää meille kirjallisen valituksen. Kirjallisen valituksen liitteeksi on hyvä laittaa mukaan kopiot asiaankuuluvista asiakirjoista sekä maininta siitä, kenen kanssa olet hoitanut asiaa ja milloin. Tavoitteenamme on käsitellä kokemasi epäkohta nopeasti, tehokkaasti ja huolellisesti.

Valitusmenettelyt

Vakuutusmeklarin asiakas tai muu asianosainen voi tehdä selvityspyynnön tai kantelun vakuutusmeklarin toiminnasta Finanssivalvonnalle. Finanssivalvonta käsittelee sille osoitetut vakuutusmeklareiden markkinointia, menettelytapoja ja sopimusehtoja koskevat tiedustelut ja kantelut.

Lisäksi vakuutusmeklarin ja sen asiakkaan tai muun asianosaisen välisen riita-asian voi saattaa yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi, elleivät osapuolet ole sopineet muusta menettelystä.

Henkilötietojen käsittely

Vakuutusmeklarinasi otamme henkilötietojen käsittelyn vakavasti ja noudatamme EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) sekä muita asiaa koskevia lakeja ja määräyksiä. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että emme käsittele muita kuin toimeksiannon kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Tiedot myös poistetaan viimeistään silloin, kun niitä ei enää tarvita.

Omistussuhteet

Olemme osa Söderberg & Partners Finland (2708514-7) -konsernia. Yhtiömme ja emoyhtiömme ei omista suoraan eikä välillisesti osuutta minkään vakuutuksenantajan äänimäärästä tai pääomasta, eikä mikään vakuutuksenantaja tai sen emoyritys omista suoraan eikä välillisesti osuutta yhtiömme tai emoyhtiömme äänimäärästä tai pääomasta.

Toimimme asiakkaan puolesta vakuutusmeklarina, emmekä ole velvollisia toimimaan minkään vakuutuksenantajan nimiin tai lukuun. Meillä ei myöskään ole läheisiä sidoksia mihinkään vakuutuksenantajaan.

Ota yhteyttä