Skip to main content Skip to main navigation

Lagstadgade personalförmåner

I Finland innebär lagstadgade arbetsförmåner i praktiken obligatoriska personalförsäkringar samt företagshälsovård som är förpliktande för arbetsgivaren. Vanligtvis finansieras företagshälsovårdens tjänster via försäkringar. Beroende på bransch kan även kollektivavtalet förpliktiga arbetsgivaren till att erbjuda vissa arbetsförmåner.

Våra HR-specialister och försäkringsmäklare hjälper gärna ditt företag att bygga det mest lämpliga paketet för ditt företag och personal till ett konkurrenskraftigt pris.

Lagstadgade personalförmåner avser ofta tre saker:

Det är arbetsgivarens skyldighet att se till att lagen följs och att kraven i kollektivavtalet uppfylls.

Vilket är arbetsgivarens ansvar?

Det är arbetsgivaren som ansvarar för att ta reda på vilken typ av lagstadgade förmåner och krav som är relaterade till hens affärsverksamhet.

Därtill är det bra att bedöma om det finns behov av ytterligare förmåner som förbättrar arbetstillfredsställelsen och arbetsvälbefinnandet.

Sådana frågor omfattar till exempel

  • vilka försäkringar som är obligatoriska
  • vilka försäkringar personalen behöver
  • hurdan företagshälsovård som är obligatorisk och om den behöver utvidgas
  • vilka säkerhetskrav som är förknippade med företagets verksamhet
  • om t.ex. branschens kollektivavtal innehåller specifika förmåner som är förpliktande för arbetsgivaren
  • hurdana pensionsrelaterade betalnings- och rapporteringsskyldigheter är förknippade med verksamheten
  • vilka frågor som ska rapporteras och meddelas t.ex. till myndigheterna.

Det lagstadgade försäkringsskyddet kan skapas på många sätt

I Finland är arbetsgivaren skyldig att teckna en lagstadgad arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring eftersom den hör till de lagstadgade personalförmånerna. Det lagstadgade socialskyddet omfattar även sjuk-, arbetslöshets- och pensionsförsäkring. Försäkringarna är en del av det finländska socialskyddet.

Olycksfallsförsäkringen skyddar arbetstagarnas utkomst om de råkar ut för en olycka i arbetet eller på väg till eller från arbetet (olycksfall i arbetet) eller om de insjuknar i en yrkessjukdom. I Finland regleras försäkringar, ersättningsgilla olycksfall samt ersättningar i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, som är förpliktande för varje arbetsgivare. 

Om arbetsgivaren så önskar kan hen inkludera en frivillig fritidsförsäkring och annat tilläggsskydd i försäkringen, vilket är mycket populärt i Finland, särskilt inom expertbranscher.

Företagshälsovården erbjuder förebyggande vård och rådgivning

Företagshälsovård ska tillhandahållas alla arbetstagare i anställningförhållande. Arbetsgivaren, arbetsplatsens personalrepresentant och företagshälsovårdens serviceproducent planerar tillsammans innehållet och åtgärderna i företagshälsovården utifrån arbetsplatsens behov. De följer också upp och utvärderar funktionaliteten och genomförandet av företagshälsovården.

Vanligtvis finansieras företagshälsovårdens tjänster via försäkringar. Det lönar sig att konkurrensutsätta företagshälsovårdens tjänster regelbundet med några års mellanrum, samt bl.a. i samband med företagsfusioner.

Personalförmåner enligt kollektivavtalen

Varje branschs ikraftvarande kollektivavtal har fastställt vissa ytterligare förmåner som förpliktar branscherna. Inom försäkringsbranschen är arbetsgivaren till exempel förpliktad att tillhandahålla en kostförmån, dvs. arbetsgivaren måste ha en egen personalrestaurang på verksamhetsstället, eller så måste arbetstagarna erbjudas en lunchförmån.

Våra experter ger gärna råd kring ditt företags lagstadgade skyldigheter samt ger vid behov råd vid sökandet av ytterligare förmåner och konkurrensutsättning. Tillsammans skapar vi ett personalförmånsprogram som passar just ditt företag.

 

Helén Hägglund

Senior Advisor, HR & Employee Benefits

+358 40 189 7740
Kontakta oss