Skip to main content Skip to main navigation

Lagstadgade arbetsförmåner

I Finland innebär lagstadgade arbetsförmåner i praktiken obligatoriska personalförsäkringar samt företagshälsovård som är förpliktande för arbetsgivaren. Vanligtvis finansieras företagshälsovårdens tjänster via försäkringar. Beroende på bransch kan även kollektivavtalet förpliktiga arbetsgivaren till att erbjuda vissa arbetsförmåner.

Med lagstadgade arbetsförmåner avses ofta både lagstadgat försäkringsskydd, företagshälsovård och olika arbetsförmåner som fastställts i kollektivavtalet och som är förpliktande för arbetsgivaren.

I Finland är arbetsgivaren skyldig att ta en lagstadgad arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring, som är en av de lagstadgade arbetsförmånerna.

Försäkringen är en del av Finlands lagstadgade socialskydd. Lagstadgat socialskydd inkluderar även till exempel sjuk-, arbetslöshets- och pensionsförsäkring.

Vad har arbetsgivaren ansvar för?

Arbetsgivaren har ansvar för att ta reda på hurudana lagstadgade arbetsförmåner och krav som är kopplade till affärsverksamheten.

Därtill är det bra att bedöma om det finns behov av ytterligare förmåner som förbättrar arbetstillfredsställelsen och arbetsvälbefinnandet.

Sådana saker är bl.a.

  • vilka försäkringar som är obligatoriska
  • vilka försäkringar personalen behöver
  • hurudan företagshälsovård som är obligatorisk och finns det skäl att utvidga den
  • vilka säkerhetskrav är kopplade till företagets verksamhet
  • inkluderar branschens t.ex. kollektivavtal vissa arbetsförmåner som är förpliktande för arbetsgivaren
  • hurudana pensionsrelaterade betalnings- och anmälningsskyldigheter är kopplade till verksamheten
  • vilka saker ska rapporteras och anmälas t.ex. till myndigheterna.

Lagstadgat försäkringsskydd

I Finland regleras försäkringar, ersättningsgilla olycksfall samt ersättningar i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, som är förpliktande för varje arbetsgivare.

Arbetsgivaren ordnar med försäkringsskydd för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar för sin anställda personal. Försäkringsbolagen är skyldiga att bevilja försäkringen när arbetsgivaren ansöker om den.

Vid behov kan arbetsgivaren inkludera en frivillig fritidsförsäkring samt andra ytterligare skydd.

Företagshälsovård

Företagshälsovård ska ordnas för alla anställda i arbetsavtalsförhållande.

Arbetsgivaren, arbetsplatsens personalrepresentant samt företagshälsovårdens tjänsteleverantör planerar tillsammans innehållet samt åtgärderna som inkluderas i företagshälsovården på basen av arbetsplatsens behov.

De följer även upp och bedömer företagshälsovårdens funktion och förverkligande.

Vår expert hjälper gärna till att jämföra olika alternativ samt välja en tjänsteleverantör som bäst motsvarar ditt företags behov.

Arbetsförmåner i kollektivavtalet

Varje branschs ikraftvarande kollektivavtal har fastställt vissa ytterligare förmåner som förpliktar branscherna.

Till exempel förpliktar försäkringsbranschens kollektivavtal arbetsgivarna att erbjuda kostförmån, dvs. i praktiken lunchförmån.

 

Våra experter ger gärna råd kring ditt företags lagstadgade skyldigheter samt ger vid behov råd vid sökandet av ytterligare förmåner och konkurrensutsättning. Tillsammans skapar vi ett arbetsförmånsprogram som passar just ditt företag.

Helén Hägglund

Senior Advisor, HR & Employee Benefits

+358 40 189 7740

Kontakta oss!

När du fyller i formuläret kommer vi att spara dina kontaktuppgifter under den period som krävs för att vi ska kunna komma i kontakt med dig. Uppgifterna sparas som längst 6 månader från senaste kontakt, och vi kommer endast att använda dina kontaktuppgifter för ovan angett syfte. Du kan när som helst invända mot att vi behandlar dina uppgifter genom att maila till info.finland@soderbergpartners.fi.

Kontakta oss