Viktig information om din rådgivare

Söderberg & Partners Oy är en del av Söderberg & Partners-gruppen. Söderberg & Partners bevakar kundens intressen på försäkringsmarknaden. Vi ger råd som baserar sig på analyser, och vi rekommenderar de produkter som vi anser att är mest fördelaktiga för våra kunder. Målet för vår verksamhet är så nöjda kunder som möjligt.

Om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners har vuxit snabbt sedan år 2004. Vi är ett företag som tillhör Nordens ledande ekonomiska rådgivare och en koncern som sysselsätter över 2 000 anställda och har verksamhet i hela Norden. Tack vare vår storlek och vårt globala nätverk kan vi erbjuda marknadens bästa försäkringar för kundernas behov.

Vi är en smidig organisation där kunden alltid står i centrum för vår verksamhet. Tillsammans med försäkringsmarknadens mest erfarna mäklare utvecklar vi vårt utbud att motsvara kundernas önskemål.  Vi ställer höga krav på vår rådgivning. Vår verksamhet styrs både av interna anvisningar och krav som fastställs av lagstiftning och myndigheter. 

I den här broschyren har vi samlat viktig information om de direktiv som vi måste iaktta. Broschyren är i första hand riktad till samfundskunder. 

Lagstiftning

Som försäkringsmäklare går vår affärsverksamhet ut på att erbjuda försäkringsmäklarens tjänster. Denna bransch regleras bl.a. av lagen om försäkringsdistribution (234/2018), Finansinspektionens direktiv om försäkringsmäklarens tjänster samt lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017). 

Rådgivning  

Som försäkringsmäklare erbjuder vi våra kunder försäkringsrådgivning, som kan gälla produkter från en eller flera försäkringsbolag.  Vi analyserar både kundens försäkringsbara risker och tillämpliga försäkringsprodukter.

Lön för vårt arbete får vi endast av kunden. Vi är inte bundna till att förmedla försäkringar från vissa eller bestämda försäkringsbolag, utan vi är oberoende av försäkringsbolagen. När kundens försäkringsbehov har klargjorts ger försäkringsmäklaren en personlig rekommendation om försäkringarna som erbjuds och berättar varför den rekommenderade försäkringen bäst uppfyller kundens försäkringsbehov. 

Våra försäkringsmäklare har avlagt tillbörlig examen och utbildning. De har den kunskap, erfarenhet och expertis som lagstiftningen och andra direktiv kräver av vår verksamhet.  

Vi följer ständigt marknadens försäkringsutbud samt försäkringsbolagens ekonomiska ställning och upprätthåller analyseringsverksamhet kring detta. Vi utvecklar även själva försäkringsprodukter som är bäst lämpade för våra kunder, och skaffar dem på marknaden.

Försäkringsförmedlarregistret

Försäkringsförmedlingar och försäkringsmäklarna i deras tjänst är registrerade i Finansinspektionens (FIVA) register över försäkringsmäklare i enlighet med Finansinspektionens direktiv.  Registreringen kan kontrolleras hos Finansinspektionen, som vid behov ger utdrag ur registret.

Finansinspektionen
Snellmansgatan 6
00101 Helsingfors

tfn 09 183 51

kirjaamo@finanssivalvonta.fi
www.finanssivalvonta.fi 

Finansinspektionen och tillståndsplikt

Försäkringsmäklarverksamheten är tillståndspliktig verksamhet och den övervakas av Finansinspektionen (FIVA), som i egenskap av myndighet ger regler och direktiv om försäkringsmarknaden. I Finland får endast försäkringsförmedlare i Finansinspektionens försäkringsförmedlarregister utöva försäkringsförmedling. 

Finansinspektionen ska även på begäran berätta för kunden om försäkringsmäklarens rätt att förmedla försäkringar och vilka försäkringsklasser denna har rätt att förmedla. Tillstånd kan vid behov kontrolleras hos Finansinspektionen. 

Ansvarsförsäkring

Försäkringsmäklaren har en ansvarsförsäkring som uppfyller villkoren i lagen om försäkringsdistribution och som godkänts av Finansinspektionen. Försäkringen täcker eventuellt skadeståndsansvar som uppstått till följd av försäkringsmäklarverksamheten. 

Arvode

I uppdragsavtalet mellan kunden och försäkringsmäklaren fastställs ett arvode som kunden betalar till mäklaren eller en beräkningsgrund för arvodet. Försäkringsmäklaren kan endast ta emot ett arvode från sin uppdragsgivare, dvs. kunden. 

Arvodets belopp varierar beroende på uppdragets omfattning och den valda försäkringslösningen. Information om arvodet får du antingen på förhand eller under rådgivningen.

Missnöjd med rådgivningen?

Om du av någon orsak vore missnöjd med den rådgivning du fått, ber vi dig att kontakta den person som du behandlat ärendet med. 

Om du därefter fortfarande är missnöjd, kan du lämna ett skriftligt klagomål till oss. Till det skriftliga klagomålet är det bra att bifoga kopior av relevanta dokument samt uppgifter om vem du har behandlat ärendet med och när. Vårt mål är att behandla missförhållandet du upplevt så snabbt, effektivt och noggrant som möjligt. 

Du kan skicka ditt klagomål till clientservice.finland@soderbergpartners.com.

Besvärsförfarandet

Försäkringsmäklarens kund eller en annan part kan göra en begäran om utredning eller framföra ett klagomål om försäkringsmäklarens beteende till Finansinspektionen. Finansinspektionen behandlar förfrågningar och klagomål om försäkringsmäklarnas marknadsföring, tillvägagångssätt och avtalsvillkor. 

Dessutom kan rättstvister mellan försäkringsmäklaren och dess kund eller en annan part tas upp i en allmän domstol om parterna inte kommit överens om något annat tillvägagångssätt. 

Behandling av personuppgifter

Som din försäkringsmäklare tar vi behandlingen av personuppgifter på allvar och vi iakttar EU:s dataskyddsförordning (GDPR) samt andra tillämpliga lagar och bestämmelser. Detta innebär bl.a. att vi inte behandlar andra personuppgifter än de som är nödvändiga för uppdraget. Uppgifterna raderas även senast när de inte längre behövs. 

Söderberg & Partners Oy är skyldig att utreda sina kunders politiska inflytande samt att identifiera en juridisk persons, till exempel ett aktiebolags, verkliga förmånstagare i enlighet med lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017, inkl. förändringar). Dessutom har Söderberg & Partners Oy åtagit sig att följa alla tillämpliga FN:s, EU:s, Stor-Britanniens och Förenta staternas bestämmelser gällande sanktioner och exportkontroll som fastställer nedan nämnda lagenliga förpliktelser för Söderberg & Partners Oy.

Följaktligen är Söderberg & Partners förpliktad, före Söderberg & Partners påbörjar ett uppdrag av en potentiell kund eller affärspartner, att på ett behörigt sätt genomföra utredningar och samla viss information för att förstås de potentiella kundernas och affärspartnernas affärsverksamhet och bakgrund.

I detta sammanhang kommer Söderberg & Partners att be dig lämna viss information för att uppfylla sina ovannämnda lagenliga förpliktelser. Kontakta gärna Söderberg & Partners Oy på clientservice.finland@soderbergpartners.com ifall du behöver ytterligare information. 

Ägarförhållanden

Vi är en del av koncernen Söderberg & Partners Finland (2708514-7). Vårt bolag och moderbolag äger inte direkt eller indirekt någon andel av en försäkringsgivares röstetal eller kapital, inte heller äger en försäkringsgivare eller dess moderföretag direkt eller indirekt en andel av vårt bolags eller moderbolags röstetal eller kapital. 

Vi agerar som försäkringsmäklare för kundens räkning och är inte skyldiga att agera i en försäkringsgivares namn eller för dess räkning. Vi har inte heller några nära band till någon försäkringsgivare.