Skip to main content Skip to main navigation

Personuppgifter & Cookies

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Vem är personuppgiftsansvarig?

Ansvaret för vår behandling av personuppgifter skiljer sig mellan de olika företagen inom Söderberg & Partners Group. Kontakta info.finland@soderbergpartners.com för frågor.

Söderberg & Partners Finland är en grupp bestående av följande prestigefyllda finska mäklarföretag (FO-nummer i parentes):

 • Benefit Advisors Oy (1993917-3), Nuijamiestentie 5 A, 00400 Helsinki
 • Finnrisk Oy (2841505-6), Alkutie 37 F, 00660 Helsinki
 • Finpremium Oy (1064154-9), Petikontie 4, 01720 Vantaa
 • Söderberg & Partners Oy (3142631-1), Töölönkatu 4, 00100 Helsinki
 • ITM Brokers Oy (1870131-5), Runeberginkatu 36, 06100 Porvoo
 • Meklaritalo Oy (2282436-9), Kuninkaankatu 22 B, 70100 Kuopio
 • MSR Finser Oy (2631473-7), Kauppapuistikko 12 B 24, 65100 Vaasa
 • Söderberg & Partners International Insurance Oy (2294884-7), Töölönkatu 4, 00100 Helsinki
 • Rewenda Oy (0986763-9), Töölönkatu 4, 00100 Helsinki
 • Suunta Meklarit Oy (2733310-4), Hallituskatu 13-17 C 19, 90100 Oulu
 • Vakuutusmeklariliike Semita Oy (1711876-9), Tikkaajantie 3, 35300 Orivesi

 

Vi har tillstånd att förmedla försäkringar och våra bolag hittas i Finansinspektionens försäkringsförmedlarregister. Genom att använda våra gemensamma webbsidor godkänner du att Söderberg & Partners gruppen behandlar era kund- och personuppgifter. Förutom att vi har ett internt avtal gällande hantering av personuppgifter har vi även som personuppgiftsansvariga ett berättigat intresse att överföra personuppgifter inom koncernen.

Uppgifter kan överlåtas för att sköta ärendet och/eller för att fullgöra avtalet inom vår koncern, åt försäkringsbolag, arbetspensionsanstalter, folkpensionsanstalter, hälsovårdstjänsteproducenter, kundföretag samt åt personer som ärendet gäller. Uppgifter kan även vid behov överlåtas åt behöriga myndigheter för att uppfylla mäklarföretagens legala skyldigheter. Uppgifter sparas så länge som det krävs för att uppfylla ändamålet de används för eller så länge som det finns en legal plikt att spara dem. Vi kan till exempel spara korrespondens tills tidsgränsen för att framföra krav har förfallit. Uppgifterna raderas när det inte längre finns ovan nämnda grunder för att spara dem. 

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS

Vilka personuppgifter behandlar Söderberg & Partners?

Vilka personuppgifter som vi behandlar om dig beror på vilken relation du har till Söderberg & Partners. Längre ner på sidan kan du se vilka uppgifter vi behandlar beroende på vilken eller vilka tjänster du köper av oss. Även om du inte är kund hos oss kan det hända att vi behandlar dina uppgifter i marknadsföringssyfte. Om en anhörig till dig är kund hos Söderberg & Partners behandlar vi eventuellt vissa uppgifter om dig i syfte att ge så bra råd till din anhörige som möjligt. Även du som ännu inte är kund kan längre ner på sidan se vilka uppgifter vi behandlar om dig och mer information om vår behandling av uppgifterna.

VARFÖR BEHANDLAS PERSONUPPGIFTERNA

Varför behandlar Söderberg & Partners mina personuppgifter?

Personuppgifter som rör dig som kund behandlas för att vi ska kunna genomföra vårt avtal och andra åtaganden gentemot dig och tillhandahålla en bra kundservice. Vi är dessutom enligt lag skyldiga att dokumentera vissa av våra kundförhållanden och måste därför behandla personuppgifter om våra kunder och deras anhöriga. För att kunna sköta vår bokföring och ekonomiska rapportering krävs det också att vi behandlar vissa personuppgifter. Slutligen behandlar vi personuppgifter för att kunna kontakta potentiella och befintliga kunder, bland annat för marknadsföringsändamål, och för att utveckla system, produkter och erbjudanden till våra kunder.

KONTAKTAD UTAN ATT VARA KUND

Jag har blivit kontaktad av Söderberg & Partners men är ännu inte kund, varför behandlar ni mina personuppgifter?

Om du har blivit kontaktad av oss utan att vara kund behandlar vi dina uppgifter för marknadsföringsändamål, inklusive för att boka in eventuella möten med dig. Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål kan du invända mot vår behandling. Du hittar mer information om hur du invänder under rubriken Rätt till invändning. Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för att boka ett möte med dig så kan du höra av dig till oss så raderar vi dina uppgifter. Vänd dig då till din kontaktperson alternativt mejla till info.finland@soderbergpartners.com.

HUR PERSONUPPGIFTERNA SKYDDAS

Hur skyddar Söderberg & Partners mina personuppgifter?

Söderberg & Partners bedriver ett mycket ambitiöst informationssäkerhetsarbete. Detta innebär bland annat att vi har starka tekniska lösningar som skyddar all vår information, till exempel brandväggar och intrångsskydd. Dessutom arbetar vi med behörighetsstyrning vilket innebär att personuppgifter inte är åtkomliga för fler av våra medarbetare än vad som är nödvändigt för att varje medarbetare ska kunna utföra sitt arbete. Slutligen ställer vi minst lika höga säkerhetskrav på de leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning.

DINA RÄTTIGHETER

Vilka rättigheter har jag och hur använder jag dem?

Om vi behandlar personuppgifter om dig har du ett antal rättigheter som du kan använda dig av. Är du osäker på om vi behandlar uppgifter om dig har du även rätt att få information om vi gör det eller inte. Se listan nedan där vi redogör mer utförligt för dina rättigheter samt hur du ska gå tillväga för att använda dig av dem.

Du har rätt att få reda på om vi behandlar personuppgifter om dig. Om vi gör det har du dessutom rätt att få ett utdrag med information om vilka personuppgifter det rör sig om. Rättigheten omfattar även ytterligare information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

I fall du önskar få ett registerutdrag kan du ansöka om detta genom att skicka in det ansökningsformulär som du finner här.

Om vi skulle behandla felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om dig har du rätt att få dessa uppgifter rättade.

I fall du önskar få uppgifter rättade kan du ansöka om detta genom att skicka in det ansökningsformulär som du finner här.

Under vissa förutsättningar har du rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig raderade. Detta gäller exempelvis om vi inte har någon laglig grund för behandling av uppgifterna eller om uppgifterna inte längre behövs i vår verksamhet. Istället för att begära att vi raderar uppgifterna kan du begära att vi begränsar vår behandling av dem. Detta betyder att vi sparar uppgifterna men begränsar behandlingen till passiv lagring.

I fall du önskar få uppgifter raderade eller begränsade kan du ansöka om detta genom att skicka in det ansökningsformulär som du finner här.

Om vi använder dina personuppgifter för att marknadsföra våra tjänster till dig har du rätt att invända mot denna behandling. I så fall kommer vi sluta behandla dina uppgifter för marknadsföringsändamål.

I fall du önskar invända mot att vi använder dina personuppgifter för att rikta marknadsföring till dig kan du kontakta oss: info.finland@soderbergpartners.com, och ange vad din invändning avser.

Om vi behandlar personuppgifter om dig för att genomföra ett avtal som vi har med dig eller med stöd av ditt samtycke har du rätt till så kallad dataportabilitet avseende uppgifterna. Detta innebär att du har rätt att kräva att vi tillhandahåller dig uppgifterna i ett elektroniskt format. Du kan även begära att vi skickar uppgifterna direkt till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

I fall du önskar dataportabilitet av dina uppgifter kan du ansöka om detta genom att skicka in det ansökningsformulär som du finner här.

PERSONUPPGIFTSBEHANDLING FÖR TJÄNSTER

Hur behandlar Söderberg & Partners mina personuppgifter för de tjänster jag har?

Här kan du läsa mer om vad som gäller för de olika tjänster vi har. Läs mer under den tjänst och personkategori som du är intresserad av.

Kund


Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?

De uppgifter vi behandlar om dig är namn, telefonnummer, adress, e-postadress, personnummer, försäkringsinformation, uppgift om du befinner dig i en politiskt utsatt ställning, ekonomisk information, hälsouppgifter, information om familjeförhållanden och om din anställning.

Varifrån kommer uppgifterna?

Vi hämtar in uppgifterna både direkt från dig, från det företag som du har en relation med, såsom arbetsgivare och försäkringsbolag, samt från allmänt tillgängliga källor. Vi tar även emot uppgifter från andra bolag inom Söderberg & Partners-koncernen för marknadsföringsändamål

Vad är syftet med behandlingen?

Syftet med behandlingen är att ge dig råd om val av försäkring, och att administrera de försäkringar du har själv eller via din arbetsgivare, medlemsorganisation eller gruppförsäkringslösning. Det kan även vara att vidta åtgärder inför att du vill teckna en ny försäkring. Syftet är också att leva upp till de rättsliga dokumentationskrav som gäller för vår verksamhet samt att marknadsföra våra tjänster. (För mer information om vår behandling beträffande marknadsföring se under rubriken Personuppgiftsbehandling för marknadsföring.)

Krävs eller frivilligt?

De uppgifter vi har om dig krävs för att vi ska kunna förmedla försäkringar, med undantag för e-postadress som är frivilligt att uppge till oss.

Vad är Söderberg & Partners lagliga grund/berättigade intresse?

Den lagliga grunden för behandlingen är dels uppfyllandet av en rättslig förpliktelse att dokumentera kundförhållandet, dels genomförandet av det avtal du har med din arbetsgivare eller det avtal vi har direkt med dig. Vi har även ett berättigat intresse av att marknadsföra våra tjänster.

Vilka är mottagare av personuppgifter och i vilka länder finns de?

Uppgifterna vi behandlar om dig skickas till det försäkringsbolag där försäkring är tecknad och till din arbetsgivare. Vi kan även komma att behöva lämna ut nödvändiga uppgifter om dig till våra leverantörer för utförandet av våra tjänster, till exempel i samband med datalagring. Mottagarna finns i huvudsak i Sverige eller inom EU/EES. I enstaka fall använder vi oss av leverantörer där personuppgifter kan komma att överföras utanför EU/EES och i dessa fall säkerställer vi att åtgärder vidtas för att uppfylla skyddskraven i artikel 46 i dataskyddsförordningen. Därutöver kan kontaktuppgifter om dig komma att delas med övriga bolag inom Söderberg & Partners-koncernen för marknadsföringsändamål. (För mer information om vår behandling beträffande marknadsföring se under rubriken Personuppgiftsbehandling för marknadsföring.)

Hur länge lagras uppgifterna?

Vi behåller dina personuppgifter under så lång tid som det är nödvändigt med hänsyn till försäkringstiden och den tid inom vilken skadeståndsanspråk med anledning av försäkringen kan framställas. Vi lagrar normalt uppgifterna i 11 år efter att vårt avtal med dig eller företaget/organisationen upphört.

Tas automatiserade beslut?

Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.


Anhörig


Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?

De uppgifter vi behandlar om dig är namn, familjeförhållanden och ekonomisk information.

Varifrån kommer uppgifterna?

Vi hämtar in uppgifterna från din anhörige som är kund hos oss.

Vad är syftet med behandlingen?

Syftet med behandlingen är att tillhandahålla rådgivning till vår kund och att leva upp till de rättsliga krav på dokumentation som gäller för vår verksamhet.

Krävs eller frivilligt?

Det är frivilligt för din anhörige att lämna informationen.

Vad är Söderberg & Partners lagliga grund?

Den lagliga grunden för behandlingen är att vi, för att kunna lämna lämpliga råd, har en rättslig förpliktelse att efterfråga viss information om anhöriga.

Vilka är mottagare av personuppgifter och i vilka länder finns de?

Mottagarna finns i huvudsak i Sverige eller inom EU/EES. I enstaka fall använder vi oss av leverantörer där personuppgifter kan komma att överföras utanför EU/EES och i dessa fall säkerställer vi att åtgärder vidtas för att uppfylla skyddskraven i artikel 46 i dataskyddsförordningen.

Hur länge lagras uppgifterna?

Vi behåller dina personuppgifter under så lång tid som det är nödvändigt med hänsyn till försäkringstiden och den tid inom vilken skadeståndsanspråk med anledning av försäkringen kan framställas. Vi lagrar normalt uppgifterna i 11 år efter att vårt avtal med dig eller företaget/organisationen upphört.

Tas automatiserade beslut?

Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

 

Försäkringsförmedling - skadeförsäkring

Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?

Om du är kontaktperson åt ett företag eller en organisation som Söderberg & Partners har ett förmedlaruppdrag åt behandlar vi följande uppgifter: namn, telefonnummer, e-postadress och vilken typ av befattning du har på företaget eller i organisationen. Om ditt företag är en enskild firma behandlar vi utöver ovan även ditt personnummer. Om du som anställd eller på annat sätt finns namngiven i en försäkring, eller underlag till en försäkring, som är tecknad av ett företag eller en organisation som Söderberg & Partners har ett förmedlaruppdrag åt behandlar vi information om dig som är nödvändig för den aktuella försäkringen, dvs. personnummer, namn och försäkringsinformation. Om Söderberg & Partners biträder ett företag eller en organisation vid skador behandlas information om skadan. Om du som privatperson tecknar försäkring via Söderberg & Partners behandlar vi namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress och försäkringsinformation hänförlig till de aktuella försäkringarna.

Varifrån kommer uppgifterna?

Vi hämtar in uppgifterna både direkt från dig och från det företag eller den organisation som du har en relation med. Dessa kan vara en arbetsgivare, medlemsorganisation, gruppföreträdare eller annat företag eller annan organisation som du har en liknande relation med.

Vad är syftet med behandlingen?

Syftet med behandlingen är att ge råd och hjälpa dig, eller företaget/organisationen som du har en relation med, vid val av försäkring, och att administrera de försäkringar som du eller företaget/organisationen har. Det kan även vara att vidta åtgärder inför att en ny försäkring ska tecknas eller att biträda vid skador. Syftet är också att leva upp till de rättsliga dokumentationskrav som gäller för vår verksamhet samt att marknadsföra våra tjänster. (För mer information om vår behandling beträffande marknadsföring se under rubriken Personuppgiftsbehandling för marknadsföring.)

Krävs eller frivilligt?

De uppgifter vi har om dig krävs för att vi ska kunna förmedla försäkringen, med undantag för e-postadress och typ av befattning vilket är frivilligt att uppge till oss.

Vad är Söderberg & Partners lagliga grund/berättigade intresse?

Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter för dig som är försäkringstagare eller som får rådgivning från oss är att uppfylla avtal eller utföra förberedande arbete innan ett avtal ingås. Vi har också en rättslig förpliktelse att dokumentera varje kundförhållande.  Om vi inte har avtal direkt med dig utan med din arbetsgivare, medlemsorganisation eller gruppföreträdare, och du inte har ett avtal med företaget/organisationen som är kund till oss, har vi ett berättigat intresse av att behandla dina uppgifter för att kunna uppfylla avtalsrelationen med vår kund eller utföra förberedande arbete innan ett sådant avtal ingås. Dessutom har vi ett berättigat intresse att marknadsföra våra tjänster. Om du vill veta på vilken grund bedömningarna om berättigat intresse gjorts kan du kontakta oss genom att mejla till info.finland@soderbergpartners.com.

Vilka är mottagare av personuppgifter och i vilka länder finns de?

Uppgifterna vi behandlar om dig skickas till det försäkringsbolag där försäkringen är tecknad och till din arbetsgivare. Vi kan även komma att behöva lämna ut nödvändiga uppgifter till våra leverantörer för utförandet av våra tjänster till dig, till exempel i samband med datalagring. Mottagarna finns i huvudsak i Sverige eller inom EU/EES. I enstaka fall använder vi oss av leverantörer där personuppgifter kan komma att överföras utanför EU/EES och i dessa fall säkerställer vi att åtgärder vidtas för att uppfylla skyddskraven i artikel 46 i dataskyddsförordningen. Därutöver kan kontaktuppgifter om dig komma att delas med övriga bolag inom Söderberg & Partners-koncernen för marknadsföringsändamål. (För mer information om vår behandling beträffande marknadsföring se under rubriken Personuppgiftsbehandling för marknadsföring.)

Hur länge lagras uppgifterna?

Vi behåller dina personuppgifter under så lång tid som det är nödvändigt med hänsyn till försäkringstiden och den tid inom vilken skadeståndsanspråk med anledning av försäkringen kan framställas. Vi lagrar normalt uppgifterna i 11 år efter att vårt avtal med dig eller företaget/organisationen upphört.

Tas automatiserade beslut?

Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

 

PERSONUPPGIFTSBEHANDLING FÖR MARKNADSFÖRING

Marknadsföring

Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?

Inom ramen för vår mötesbokningsverksamhet behandlar vi uppgifter om namn, adress och telefonnummer, samt uppgift om position om du är företrädare för ett företag. I samband med mötesbokning behandlas även e-postadress.

Vid utskick av nyhetsbrev behandlas ditt namn och din e-postadress.

Vid eventinbjudningar behandlas ditt namn, adress, telefonnummer och uppgifter om inkomst. Om du anmäler intresse via vårt kontaktformulär på webben behandlar vi ditt namn, var i Sverige du befinner dig, personnummer, kontaktuppgifter, vilket bolag du är kund hos sedan tidigare (om du är kund) och övriga uppgifter som du väljer att lämna till oss.

Om vi spelat in en film med dig sparar vi, utöver filmen, uppgifter om namn, titel och företag.

Om du anmält att du inte vill ha marknadsföring från oss behåller vi uppgift om din e-postadress. 

Vår webbplats använder cookies. En kaka (eller cookie) är en liten textfil med information om besökarens inställningar och preferenser som sparas i din webbläsare när du besöker webbplatsen. Vi använder kakor för att förbättra din användarupplevelse och hemsidans funktionalitet samt analys av besöksstatistik. (Läs mer om hur vi använder cookies här)

Varifrån kommer uppgifterna?

Vi hämtar in uppgifterna från det bolag inom Söderberg & Partners-koncernen som du är kund hos och från externa adressleverantörer.

Vad är syftet med behandlingen?

Syftet med behandlingen är att marknadsföra våra tjänster.

Krävs eller frivilligt?

Det är upp till dig om vi får använda dina personuppgifter för att marknadsföra våra tjänster. Du hittar mer information om hur du invänder mot att vi använder dina personuppgifter för marknadsföringsändamål under rubriken Rätt till invändning.

Vad är Söderberg & Partners lagliga grund/berättigade intresse?

Vi har ett berättigat intresse att marknadsföra våra tjänster. Om du vill veta på vilken grund bedömningen gjorts är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till info.finland@soderbergpartners.com

Om vi behandlar uppgifter om allergier och liknande inför ett event inhämtar vi, via respektive events anmälningsformulär, ditt samtycke först.

Vilka är mottagare av personuppgifter och i vilka länder finns de?

Uppgifter om dig lämnas bara ut till externa företag som hjälper oss med vår marknadsföring eller våra event. Alla mottagare av dina personuppgifter finns i Sverige eller inom EU/EES.

Hur länge lagras uppgifterna?

Om du är kund behåller vi dina uppgifter under den tid som framgår av den tjänstespecifika informationen ovan. Om du inte är kund men har beställt vårt nyhetsbrev behåller vi dina uppgifter tills informerar oss om att du inte längre vill ha nyhetsbrevet. Om du inte är kund och vi kontaktar dig i marknadsföringssyfte behåller vi dina uppgifter under tre månader från det att de samlats in.

Tas automatiserade beslut?

Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

 

Cookies

Vad gäller Söderberg & Partners användning av kakor?

Vad är en Cookie? 

En cookie (kaka) är en liten textfil med information som vid uppkoppling mot en webbplats sparas på din dator eller mobila enhet. Webbläsaren gör det sedan möjligt för webbplatsen att läsa informationen i denna cookie.

Varför används cookies?

Den här webbplatsen använder cookies. Söderberg & Partners använder cookies för att identifiera din webbläsare så att det ska bli enklare för dig att använda våra webbplatser, för att förhindra bedrägeri och för att samla in statistik. Genom att använda soderbergpartners.se och våra tjänster samtycker du till våra cookies.

 

Vilka typer av cookies använder vi?

Nödvändiga cookies
Nödvändiga cookies är helt avgörande för att webbplatsen ska kunna nyttjas av dig och Söderberg & Partners har laglig rätt att lagra cookies av denna typ på din dator eller mobila enhet.

Icke-nödvändiga cookies
Icke-nödvändiga cookies behöver vi ditt samtycke för och du har möjlighet att neka dessa.
Vi använder oss av dessa typer av cookies för olika ändamål:

 • Preferenser: Cookies används för att komma ihåg inställningar som du gör och som påverkar hur webbplatsen ser ut eller fungerar för dig.
 • Statistik: Vi använder cookies för att förstå hur webbplatsen används och underlättar på så sätt för oss i vårt utvecklings- och förbättringsarbete, så att du kan få den bästa möjliga upplevelsen.
 • Marknadsföring: Vi använder marknadsföringscookies för att spåra användare över flera domäner för att vi ska kunna tillhandahålla relevant marknadsföring på andra webbplatser/i andra kanaler till dig. 


Tredjepartscookies
Denna sorts cookie lagras av någon annan än den som ansvarar för webbplatsen. Söderberg & Partners använder tredjepartscookies bland annat för stöd i marknadsföringssyfte och att analysera våra användares beteende. Tredjepartscookies vi använder inkluderar:

 • Google Analytics: För registrering av anonymiserad besöks- och användningsstatistik.
 • Sociala medier: Vissa tredjepartscookies läggs in av företag som tillhandahåller sociala medier, som Facebook, LinkedIn och Twitter som ger användare möjlighet att dela innehåll på webbplatsen, på det sätt som visas av deras respektive ikoner.  
 • Doubleclick: När du besöker våra webbplatser kommer annonscookies att lagras på din dator, så att vi kan förstå var du har varit på webbplatsen. Vår partner inom display-annonsering, DoubleClick, låter oss sedan presentera annonser för dig på andra webbplatser baserat på din tidigare interaktion med oss. Denna annonseringsteknik lagrar inte personuppgifter såsom ditt namn, e-mailadress, postadress eller telefonnummer. Du kan besöka denna sida om du inte vill ha annonsering från DoubleClick och deras partners.

 

Hur använder vi cookies?

Sessionscookies
Dessa cookies används för att underlätta din navigering på webbplatsen och för att skydda ditt konto från intrång. Sessionscookies samlar ingen personlig information från dig och försvinner så fort du stänger ned din webbläsare.

Permanenta cookies
Dessa cookies finns kvar i din webbläsare även efter att du stängt ned den. Vi använder permanenta cookies för att minnas vissa inställningar du gjort vid det senaste besöket på webbplatsen, så att du inte ska behöva göra dessa val igen vid nästa besök.

 

Acceptera och neka cookies

Du kan när som helst radera specifika cookies från din dator eller mobila enhet. Du kan även inaktivera möjligheten att soderbergpartners.se sparar cookies i din webbläsare. Att ta bort eller inaktivera cookies i din webbläsare är inte svårt och tar bara någon minut. Gå till alternativet ""Hjälp"" i din webbläsare för instruktioner. Observera att du, om du väljer att avaktivera cookies, inte kommer att kunna utnyttja alla funktioner på vår webbplats. 

Kontakta oss