Skip to main content Skip to main navigation

Det bästa försäkringsskyddet kan bestå av försäkringar från flera bolag – så gick det till hos Tiiko

Verkställande direktör Juha Korvola ler när han berättar om hur Tiiko Oy blev kund hos försäkringsmäklaren. Flera mäklare hade kontaktat honom och erbjudit sina tjänster, men försäkringsbolagets kontaktperson konstaterade att företaget inte hade behov av en mäklare. Sedan hade samma kontaktperson själv blivit mäklare.

Numera rekommenderar Korvola användningen av en försäkringsmäklare framför allt till företag som vill koncentrera sig på sin huvudsakliga affärsverksamhet och som inte har tid att sätta sig in i alla detaljer kring försäkringar.

– Vi fortsatte diskussionen och han lyckades slutligen övertyga mig om fördelarna med att använda en försäkringsmäklare. Nu när jag funderar på saken, så nog är en mäklare en mer opartisk expert än försäkringsbolagets representater, som har sina egna försäljningsmål. I och för sig hade jag nog alltid varit nöjd med mitt försäkringsbolag, berättar Korvola.

Försäkringar från flera försäkringsbolag – alla försäkringar sköts på samma ställe

När man har konkurrensutsatt och jämfört försäkringsskyddet på Tiiko, har man beslutat sig för till att ta försäkringar från flera bolag. När Tiiko blev kund hos försäkringsmäklaren konkurrensutsatte företaget hela försäkringsskyddet, och man konstaterade att det är bra att försäkra fordonsparken hos ett annat försäkringsbolag än de övriga försäkringarna. Där fick man ett mycket mer konkurrenskraftigt erbjudande.

Med mäklarens hjälp är det emellertid lätt och smidigt att sköta försäkringsärenden även med flera försäkringsbolag, och Korvola har inte upplevt att det skulle vara komplicerat. Han har utkontrakterat försäkringsärendena till sin mäklare och därför räcker det med att skicka e-post eller ringa upp den egna kontaktpersonen.

– Min egen mäklare har alltid tagit bra hand om allt. Vi har för vana att ge respons direkt vare sig den är positiv eller negativ, men ännu har vi inte blivit tvungna att ge negativ respons, skrattar Korvola.

Behovet av försäkringsskydd varierar från projekt till projekt

Tiiko bygger el- och fibernät. Arbetet är mycket praktiskt och kräver därför många olika försäkringar som stöd för det dagliga arbetet. När man planerar försäkringsskyddet måste man utöver det lagstadgade försäkringsskyddet beakta bl.a. omfattande sakförsäkringar för den relativt stora fordonsparken. Dessutom behöver man varierande, specifika skydd för olika projekt, såsom ansvarsförsäkringar och försäkringar för olika arbetsobjekt.

– När jag har gjort entreprenadavtal har jag frågat samarbetspartnern om försäkringsvillkoren som bifogats till avtalet kan skickas som sådana till min mäklare. Jag skickar dokumentet och meddelar att ta hand om konkurrensutsättningen. Det har gjort saker och ting enkelt för mig själv, beskriver Korvola.

Företaget har försäkrat de 52 personer som de för tillfället har på lönelistan med hälsoförsäkringar. Utöver den egna personalen arbetar flera underleverantörer med projekten.

– Vi har även skyddat underentreprenaden med försäkringar. Det är alltid bra att skydda sig själv om det andra företaget inte skulle sköta jobbet som man kommit överens om, nämner Korvola.

Tiiko Oy

Tiiko Oy är ett familjeföretag grundat år 2004 som ägs av Hannu, Juha och Sami Korvola. Företaget bygger fiber- och elnät, från små arbeten till stora helheter. Företaget sysselsätter 52 personer samt flera underleverantörer och har sin hemort i Storkyro i Södra Österbotten, men företaget är verksamt i hela Finland.

tiiko.fi

Kontakta oss!

När du fyller i formuläret kommer vi att spara dina kontaktuppgifter under den period som krävs för att vi ska kunna komma i kontakt med dig. Uppgifterna sparas som längst 6 månader från senaste kontakt, och vi kommer endast att använda dina kontaktuppgifter för ovan angett syfte. Du kan när som helst invända mot att vi behandlar dina uppgifter genom att maila till info.finland@soderbergpartners.fi.

En mångsidig och lokal service imponerade fastighetsbolaget Ebba Fastigheter

Ebba från Jakobstad använde förr en mäklare genom ett fastighetskontor. När försäkringsförvaltningen övertogs av bolaget ville man hålla fast vid den beprövade tjänsten. Ebba blev kund hos Söderberg & Partners för två år sedan.

Enligt Ebbas VD Åsa Björkman är det bästa med deras försäkringsmäklare ett kundorienterat och förutseende arbetssätt.

”Försäkringsmäklaren ligger alltid ett steg före oss. Till exempel kommer allt material vi behöver för bokslutet precis när vi behöver det utan att vi blir tvungna att be om det, berättar Björkman.

Ebba Fastigheter är ett av staden Jakobstad ägt fastighetsaktiebolag med ca 620 hyresbostäder och lokaler för offentlig service i olika delar av staden. Ebba utnyttjar försäkringsmäklarens hjälp som en rådgivare i såväl försäkringsfrågor som i skötseln av dagliga ärenden.

Konkurrensutsättning sparar pengar

Ebba konkurrensutsatte sina försäkringar med bra resultat. Med hjälp av konkurrensutsättningen genomfört av försäkringsmäklaren kommer företaget att spara över 20% i årliga kostnader i framtiden.

Björkman tycker att ur Ebbas synvinkel var själva processen väldigt smidig och enkel.

”För oss var konkurrensutsättningen lätt. Vi fick färdigt ifyllda underlag att se över och vi lade endast till ett fåtal detaljer. Sedan tog mäklaren hand om processen och kontaktade oss vid behov i olika skeden av processen. Slutresultatet var i linje med våra förväntningar”, säger hon.

Omfattande försäkringshelhet är en fördel när man förstår att använda den

Tidigare var Ebbas försäkringsskydd decentraliserad till nästan alla försäkringsbolag i Finland. I samband med konkurrensutsättningen förenklades försäkringshelheten.

Ebbas försäkringshelhet bestod tidigare av flera olika skyddslösningar som man hade tagit under årens lopp. Försäkringarna hade olika försäkringsvillkor, självriskbelopp samt andra detaljer. Samarbetet med försäkringsmäklaren har gjort helheten tydligare, till exempel genom att minska variationen i självriskandelarna.

Offentliga upphandlingar kräver vissa urvalskriterium. Därför blir det komplicerat om man väljer det billigaste företaget för varje försäkrad adress. Nuförtiden har Ebba bara ett försäkringsbolag, till vilken det i huvudsak är mäklaren som håller kontakt.

”Försäkringarna får inte vara så komplicerade att de är svåra att använda. Visserligen stödjer försäkringsmäklaren oss även vid behov i skadesituationer”, funderar Björkman.

Lokal service på eget modersmål är en avgörande fördel

För Björkman har det även varit viktigt att man får service på eget modersmål.

”För mig som svenskspråkig är försäkringsmäklarens tvåspråkiga service en avgörande fördel”, säger hon.

”Vår disponent är finskspråkig och jag har svenska som modersmål. Det är behändigt att försäkringsmäklaren kan ge service på båda språken och kan branschens terminologi både på finska och svenska.”

Eftersom Ebba är ett fastighetsbolag, är dess objekt mycket varierande. Ofta kräver försäkringsärenden även besök vid objekten. Därför har det underlättat det dagliga arbetet att försäkringsmäklaren finns nära till.

Försäkringsärendena ger upphov till frågor som personalen på Ebba eller disponentbyrån lätt kan ställa mäklaren. Hos Ebba utnyttjar man också mäklarens expertis när det är fråga om speciella objekt.

”Våra objekt varierar från nya byggnader till skyddade historiska fastigheter, vilka har väldigt annorlunda försäkringar. Mäklaren ger råd hela tiden och planerar hur man ska försäkra olika saker”, säger Björkman.

Ebba Fastigheter

Fastighets Ab Ebba Kiinteistö Oy är ett av staden Jakobstad helägt fastighetsaktiebolag med ca 620 hyresbostäder. Till Ebbas fastigheter hör såväl hyres-, flervånings- som radhusfastigheter på olika håll i staden, bl.a. i centrum, Skata, Sveden, Baggholmen och Östermalm. Till Ebbas fastigheter hör även offentliga servicelokaler, såsom daghem samt stödboenden.

ebbafastigheter.fi

Mäklarens försäkringsjämförelse är en fördel som medlemmarna i Suomen Vuokranantajat ry uppskattar

Försäkringsjämförelserapporten som Söderberg & Partners årligen upprättar till Suomen Vuokranantajat ry har fått de stora finländska försäkrarna att utveckla sitt utbud.  

Suomen Vuokranantajat ry är en intresseorganisation vars medlemmar är privata hyresvärdar i mindre skala. De flesta av medlemmarna äger 1–3 bostäder som de hyr ut.

Organisationens centrala mål är att erbjuda tjänster med hjälp av vilka privata hyresvärdar kan agera på en marknad som domineras av stora hyresbolag.

Försäkringsjämförelserapporten är en viktig medlemsförmån

Söderberg & Partners har samarbetat med Suomen Vuokranantajat under flera år. Våra försäkringsmäklare upprättar årligen en försäkringsjämförelserapport för organisationen som innehåller jämförelser av försäkringsskydd tillgängliga för hyresvärdar. Efter att den årliga rapporten har färdigställts går mäklaren ännu igenom resultaten i ett webbinarium som ordnas för medlemmarna.

”Mäklaren hade erfarenhet av hyresmarknaden redan innan uppdraget togs emot, vilket absolut har medfört mervärde för samarbetet”, nämner Suomen Vuokranantajat ry:s verksamhetsledare Sanna Hughes.

Enligt Hughes har samarbetet med mäklaren alltid varit ytterst smidigt och angenämt. Det viktigaste är dock den expertis som mäklaren kan erbjuda medlemmarna.

”Vi har fått endast bra respons på försäkringsjämförelsen från våra medlemmar. För många är jämförelse av försäkringar mycket utmanande eftersom försäkringsvillkoren och försäkringsinnehållet är olika i olika bolag”, fortsätter Hughes.

Framgång i jämförelsen är viktigt för försäkringsbolag

Suomen Vuokranantajat ry har till och med 26 000 medlemmar. Ur försäkringsbolagens synvinkel är detta en betydande grupp av försäkringstagare. Därför har även försäkringsbolagen gått igenom de centrala delarna av rapporten tillsammans med Suomen Vuokranantajat.

”Försäkringsbolag är mycket intresserade av att veta hurdana brister som har lyfts fram gällande deras utbud”, säger Hughes.

”Försäkringsbolag utnyttjar dessutom rapporten i sin egen marknadsföring. Bolagen lyfter till exempel fram ifall de har lyckats bra i jämförelsen”, beskriver hon.

Enligt Hughes har de en försäkringspartner med vilken organisationen samarbetar i form av medlemsrabatter. Med hjälp av försäkringsjämförelserapporten är innehållet och priserna av även partnerns försäkringar inklusive rabatter enkla att jämföra med utbudet på marknaden.

”Försäkringsjämförelserapporten har även väckt uppmärksamhet i nationella medier. Det säger nog ganska mycket om hur intressant frågan är”, konstaterar Hughes.

Suomen Vuokranantajat ry

Suomen Vuokranantajat ry är en nationell intresseorganisation för hyresvärdar som grundades i början av 1999 och är verksam i hela Finland. Föreningen har såväl privatpersoner som företag och andra sammanslutningar som medlemmar. Det som medlemmarna har gemensamt är att de alla hyr ut bostadslägenheter och/eller affärslokaler.

vuokranantajat.fi

Försäkringsmäklaren medför enkelhet och sinnesfrid i Raumasters vardag

Raumaster har inte någon anställd som huvudsakligen jobba med företagets krävande och mångdimensionella försäkringshelhet, utan försäkringsärenden sköts vid sidan av andra arbetsuppgifter. Att utnyttja försäkringsmäklarens hjälp har gjort det enklare att sköta försäkringsärenden.

Försäkringsmäklaren förvaltar Raumasters hela försäkringshelhet och gör de nödvändiga ändringarna och uppdateringarna.

-Vi behöver aldrig grubbla över vem i försäkringsbolaget som känner till den eller den frågan, utan vi kontaktar vår mäklare direkt. Denne tar hand om de nödvändiga utredningarna och förfrågningarna för oss, om han själv inte har ett direkt svar, berättar Raumasters ekonomichef Sannamari Rasilainen.

Något som Rasilainen uppskattar hos sin mäklare är bland annat att denne har utmärkt kännedom om företaget och branschen. Efter att samarbetet pågått i flera år är denne bekant med företagets produkter och leveranssätt så att man inte behöver förklara vad som gäller.

Försäkringsmäklaren tar hand om det praktiska

Årligen har Raumaster ett möte med sin mäklare där man går igenom situationen för hela försäkringsskyddet och tillsammans diskuterar den framtida riktningen för försäkringsskyddet. I vardagen kontaktar Rasilainen och mäklaren varandra flexibelt.

-Man behöver inte själv anmäla olika saker hit och dit, utan mäklaren håller dig uppdaterad om vilka uppgifter som behövs och när och var de behövs, beskriver hon.

Mäklaren har också varit till stor hjälp när försäkringarna har konkurrensutsatts. Raumasters försäkringar har konkurrensutsatts flera gånger under åren.

-Vid konkurrensutsättningsprocesserna behöver vi inte känna till all försäkringsterminologi. Försäkringsmäklaren tar hand om pappersarbetet och ber oss för nödvändiga uppgifter. Mäklaren gör jämförelserna och analyserna färdiga för oss. Mäklaren kan också ge oss råd om när det är rätt tid att konkurrensutsätta det eller det, berättar Rasilainen.

Att försäkra olika faser i helhetsprojekt kräver noggrannhet

Raumaster tillverkar materialhanteringssystem för energi, cellulosa- och pappersindustrin. I verksamheten ingår många helhetsprojekt där bolaget tar hand om allt från försäljningen, projektledningen och anskaffningarna till tillverkningsprocessen, installationen och efterhandsansvaret.

Eftersom företaget bär risken över hela projektet som helhet ska alla olika faser tryggas genom försäkringar. Olika faser i projekt genomförs i olika delar av världen, vilket har iakttagits i försäkringsskyddet. Försäkringsmäklaren ger också konsultation när det är frågan om vilka försäkringskrav i handelsavtal ska godkännas och vilka inte.

-Inkomsterna från våra projekt drivs in på en gång och överlämnandet av våra projekt sker aldrig i form av delöverlämnanden. Eftersom projekten kan pågå i upp till fyra år, måste till exempel försäljningen vara väl försäkrad, konstaterar Rasilainen.

-Det är också viktigt att anteckna i avtalen hur olika riskerna fördelas mellan avtalsparterna.

Raumaster tar även hand om försäkringsskyddet för sitt dotterbolag i Sverige med hjälp av mäklaren i Finland.

Flexibelt försäkringsskydd gör affärsverksamheten smidigare

I vardagen som ändras hela tiden ska försäkringsskyddet vara flexibelt, så att affärsverksamheten inte blir långsammare för att man ska skaffa nya försäkringar. När det blir nya köp och projekt, behöver man inte varje gång på nytt uppdatera försäkringsskyddet, eftersom Raumasters försäkringsskydd har byggts upp på så sätt att det automatiskt också täcker nya affärer.

-Finns det någonting som vi inte har försäkrat, är detta alltid en medveten risk. Vi är hela tiden medvetna om vad som är försäkrat och vad som inte är det, berättar Rasilainen.

-Det bästa är att allt kan skötas på en och samma adress. Enkelhet, det uppskattar jag, sammanfattar hon.

Raumaster

Raumaster är en teknikföretagsgrupp från Raumo som tillverkar materialhanteringssystem för energi, cellulosa- och pappersindustrin. Koncernens största företag Raumaster Oy sysselsätter ca 280 anställda och omsätter cirka 122 miljoner euro. I Raumaster ingår Raumaster Oy, dess svenska dotterbolag Raumaster AB samt Raumaster Paper Oy med hemort i Raumo.

Kontakta oss