Skip to main content Skip to main navigation

Hållbarhetspolicy

Söderberg & Partners-koncernen tar ansvar för den miljöpåverkan som uppkommer till följd av koncernens beslut och handlingar. Vi är medvetna om att vår affärsverksamhet påverkar miljön, både positivt och negativt. Vi är en del av finanssektorn som spelar en stor roll i samhället, både inom den ekonomiska utvecklingen och den miljömässiga. Därför eftersträvar vi att göra de bästa miljövalen i vår dagliga verksamhet och vi arbetar med ständiga förbättringar i vår verksamhet.

Söderberg & Partners ambition är att över tid ta hänsyn både till de direkta och indirekta aspekterna av vårt agerande samt skapa en god struktur för att arbeta med hållbarhetsfrågor. Vi strävar efter att integrera hållbarhet i våra produkter och erbjudanden till kunder. I miljöarbetet ska vi uppfylla de bindande krav som våra intressenter ställer på oss, samt lagar, föreskrifter och andra regleringar. Söderberg & Partners har en övergripande hållbarhetsansvarig och ett hållbarhetsråd, men hållbarhetsarbetet är allas ansvar. Våra handlingar gällande vårt miljöansvar är baserade på våra etiska riktlinjer och vår företagskultur, som bygger på följande värderingar:

  • Modig
  • Hjälpsam
  • Ansvarsfull
  • Driven

För Söderberg & Partners hållbarhetspolicy innebär det konkret följande:

Rådgivning och förvaltning

Vi strävar efter att rådgivare alltid ska ha tillgång till relevanta hållbarhetsanalyser. Hållbarhetsanalyser och ansvarsfullt ägande ska vara integrerade delar i rådgivningen och kapitalförvaltningen.

Analys och dialog

Dialog med produktleverantörer är en viktig del i arbetet med ansvarsfulla investeringar. Söderberg & Partners analyser är grunden för dialoger med produktleverantörer. Analyserna används som ett verktyg för att åstadkomma ständiga förbättringar.

Kompetens och medvetenhet

Söderberg & Partners påverkan är främst indirekt, genom de beslut som fattas via våra tjänster och genom våra val av leverantörer. Vi utbildar våra medarbetare för att de ska vara välinformerade och kunniga inom området hållbarhet.

Energianvändning och resursförbrukning

Söderberg & Partners strävar hela tiden mot att minska våra kontors energianvändning och användningen av förbrukningsmaterial. Inköp ska följa Söderberg & Partners regler för inköp.

Transporter

Söderberg & Partners eftersträvar att välja de mest miljöanpassade valen för persontransporter, t ex genom att när taxi anlitas, väljs i första hand bolag med stor andel miljöbilar (som drivs med el, biogas eller etanol). Vi väljer tåg framför flyg i den mån det är möjligt, men framförallt strävar vi efter att öka andelen möten som sker via videokonferens eller liknande. Resor ska följa Söderberg & Partners regler för resor.

Samhälle och ansvar

Genom att ta ansvar både socialt och miljömässigt kommer Söderberg & Partners att bidra till hållbar utveckling i samhället samtidigt som det bidrar till en uthållig lönsamhet och ett starkt varumärke. Ekosystemet är nära sammankopplat med mänskliga handlingar och vi skall arbeta för att bidra med vår del. Den gemensamma nämnaren i vårt CSR-arbete är barn och ungdomar.

 

Antagen av Söderberg & Partners VD, Gustaf Rentzhog

Kontakta oss