Skip to main content Skip to main navigation

Kreditförsäkring

Kreditförsäkring är ett modernt proaktivt verktyg som hjälper till att skydda en av ert företags största tillgångar, nämligen era kundfordringar. 

Kreditförsäkring skyddar era inkomster och ert kassaflöde mot plötsliga kreditförluster och förluster orsakade av kunders konkurser. Försäkringen täcker vanligtvis förlust av kundfordringar orsakade av kunders insolvens. Försäkringen kan täcka kundfordringar både inom och utanför hemlandet. Vid utrikeshandel behövs också skydd mot politiska risker.

Så här hjälper kreditförsäkringar ditt företag

Kreditförsäkring kan hjälpa ert företag på många olika sätt:

 • Genom att erbjuda kostnadseffektivt skydd mot oväntade uteblivna betalningar från kunder.
 • Genom att ge tillgång till aktuell och detaljerad information om era kunders finansiella ställning och allmän marknadsinformation från olika länder.
 • Genom att ge tidiga varningar om era kunder får svårigheter.
 • Genom att komplettera ert företagets procedurer för kreditkontroll och främja god praxis vid kredithantering.
 • Genom att ge er trygghet att öka försäljning till era kreditvärdiga kunder.
 • Genom snabb ersättning som garanterar att kreditförluster inte äventyrar företagets kassaflöde vid en eventuell olycka.
 • Genom att kreditförsäkringsbolag även erbjuder internationella inkassotjänster där vissa av kostnaderna för detta kan täckas av försäkringen.
 • Genom att många finansiärer har en positiv inställning till företag med kreditförsäkring som skyddar deras kundfordringar.

Om era kunder underlåter att betala garanterar kreditförsäkringen att företagets kassaflöde inte äventyras. Försäkringsersättning är naturligtvis en integrerad del av en kreditförsäkring, men det handlar inte bara om en överföring av risker till ett försäkringsbolag.

Många stora multinationella företag har redan kreditförsäkringar, men det har även kommit att bli en viktig del krediriskhanteringen för små och medelstora företag. Försäkringsbolagens informations- och inkassotjänster minskar företagens kredithantering och arbetsbörda avsevärt. Idag är ömsesidigt beroende och underleverantörsrelationen mellan företag så omfattande och fasta att det inte längre räcker att känna sina kunder för att kunna förutse potentiella problem. Det är helt enkelt omöjligt att förbereda sig för alla överraskningar.

Finska industriföretag, särskilt inom skogsindustrin, har använt sig av kreditförsäkringar i flera årtionden. Idag tecknar även tjänsteföretag kreditförsäkringar. Företag i nästan alla branscher som handlar med krediter kan använda en kreditförsäkring.

Vilka situationer fungerar kreditförsäkring för?

 • Ert företag har haft kreditförluster
 • En av ert företags kunder har gått i konkurs
 • En viktig kunds konkurs hotar ert företags framtid
 • Ert företag säljer regelbundet till nya kunder/på nya marknader
 • Ni behöver hjälp att analysera era kunders finansiella hälsa
 • Ni vill förbättra ert företags kassaflöde

Timo Nisumaa

Försäkringsmäklare

+358 50 427 3505

Kontakta oss!

När du fyller i formuläret kommer vi att spara dina kontaktuppgifter under den period som krävs för att vi ska kunna komma i kontakt med dig. Uppgifterna sparas som längst 6 månader från senaste kontakt, och vi kommer endast att använda dina kontaktuppgifter för ovan angett syfte. Du kan när som helst invända mot att vi behandlar dina uppgifter genom att maila till info.finland@soderbergpartners.fi.

Contact us