Skip to main content Skip to main navigation

Operationell excellens

Inom Söderberg & Partners arbetar flera avdelningar med direkta kvalitetsområden. De viktigaste är operationell kompetens, intern kvalitetskontroll, riskkontroll och internrevision. Söderberg & Partners kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att vi levererar en hög kvalitetsnivå till våra kunder. Ett av sätten på vilket kvalitetsarbetet mäts är genom det nöjda kundindexet, både på individ- och företagsnivå, och detta ingår i utvärderingen av rådgivarens arbete.

Operationell excellens
Operativ excellens fungerar på tvärfunktionell basis i hela Söderberg & Partners. Söderberg & Partners definition av operationell excellence är "att möta kundens behov genom att ständigt utveckla och tillhandahålla de bästa produkterna och tjänsterna på det mest resurseffektiva sättet". Dessa ansträngningar inkluderar utveckling och implementering av bästa praxis för att säkerställa nöjda kunder.

Metoden som används innehåller fyra steg:

  • Aktuell statusanalys
  • Önskad situation
  • Genomförande
  • Uppföljning

Fyra viktiga processer hos Söderberg & Partners är kundavstämning, planering och hantering, individuell rådgivning och adressering av nya behov / problem.

Intern kvalitetskontroll
Förutom funktionen extern efterlevnad har Söderberg & Partners skapat en intern kvalitetskontrollenhet som syftar till att säkerställa effektiv kontroll av rådgivningens kvalitet. Söderberg & Partners rådgivare måste dokumentera vad som händer vid ett rådgivande möte. Efter det rådgivande mötet införs dokumentationen i Söderberg & Partners IT-system. All rådgivande dokumentation lagras i digitala sökbara poster, med automatisk kontroll av vissa delar av den.

Manuell kvalitetskontroll av slumpvis utvalda rådgivande situationer genomförs också vid tio tillfällen per kvartal och rådgivare. Vid granskning av protokollet från ett rådgivande möte kontrolleras att rådgivaren har genomfört tillfredsställande dokumentation av rådgivningen. Resultatet av kvalitetskontrollen är direkt kopplat till rådgivarens incitament.

Intern kvalitetskontroll är en viktig komponent för att kunna arbeta med ständiga förbättringar av verksamheten. Företagets handbok om rådgivningstjänster uppdateras regelbundet med bästa praxis så att den kan fungera som ett verktyg för rådgivaren när de ger råd till kunderna. De olika stegen i intern kvalitetskontroll beskrivs nedan.

 

Riskkontroll
Söderberg & Partners har en centralt etablerad funktion för riskhantering och riskkontroll som är oberoende av verksamheten. Funktionen ger styrelsen och ledningen information om företagets risker och analyser av riskutveckling, och vid behov föreslår ändringar i policydokument och processer. Genom att identifiera riskområden och föreslå nödvändiga åtgärder hanterar och förbättrar Söderberg & Partners kontinuerligt sin risksituation.

Söderberg & Partners minimerar också sina operativa risker genom att fastställa och implementera de nödvändiga reglerna, instruktionerna och riktlinjerna för varje del av verksamheten, genom att följa upp kunskapskraven för ledning och anställda enligt reglerna, bestämmelser och allmänna riktlinjer för dess verksamhet genom att teckna ansvarsförsäkring för verksamheten.

 

Internrevision
Internrevision, som är en oberoende revisionsfunktion som rapporterar direkt till styrelsen, utför riskbaserad och regelbaserad revision av verksamhetsdelarna i verksamheten och andra kontrollfunktioner (riskhanterings- och efterlevnadsfunktioner).