Skip to main content Skip to main navigation

Vision & Värderingar

Vision & Värderingar

Söderberg & Partners vision är att arbeta proaktivt idag för att du ska leva ett tryggare och rikare liv imorgon.

För att möjliggöra det vilar vårt arbete på en värdegrund där personlig hänsyn, gedigen analys och öppenhet utgör hörnstenarna. Det innebär att du som kund får till gång till hela marknadens lösningar och har kontroll på dina risker, alltid med utgångspunkt i din specifika situation.

  • Öppen – vi är öppna med vår intjäningsmodell. 

För oss på Söderberg & Partners går öppenhet och förtroende hand i hand. Det innebär att vi är öppna med vår intjäningsmodell. Vi lägger stor vikt vid att analysera och utvärdera de alternativ som finns, allt för att hitta de mest kostnadseffektiva och bästa produkterna utifrån dina unika behov.

  • Analytisk – välgrundade analyser bakom våra råd. 

Till stöd för våra råd har vi en omfattande analysavdelning som betygsätter alla produkter och lösningar vi erbjuder utifrån ett trafikljussystem. På så vis kan vi välja ut de mest fördelaktiga pensionslösningarna, strukturerade produkterna, fonderna och försäkringsvillkoren för dig som kund.

  • Personlig – vi lägger stor energi på personlig rådgivning. 

Dina unika behov och förutsättningar är alltid utgångspunkten för våra rekommendationer. Det gäller oavsett om du företräder ett börsnoterat storbolag eller sparar i fonder privat. Från ditt första möte med oss får du en personlig rådgivare som lyssnar på dina målsättningar och önskemål.

Kundnöjdhet

Vi strävar alltid efter utveckling i vårt arbete. Med detta i åtanke gör vi regelbundna undersökningar av vad våra kunder tycker om oss och de tjänster vi tillhandahåller. Resultaten talar för sig själva: om du vill vara nöjd med din ekonomiska rådgivare, engagera Söderberg & Partners.

 

Kundnöjdhet i världskvalitet!
Du behöver inte ta vårt ord att vi levererar marknadens ledande råd. Våra kundundersökningar visar att vi presterar på världsklassnivå - både vad gäller traditionella värden och hur lätt vi är att hantera. Dessutom håller våra kunder med om att vi skapar tydligt mervärde och förstår deras unika behov.

94% av våra kunder rekommenderar oss till vänner och kollegor
90% av våra kunder tycker att vi är lätta att hantera
76% av våra kunder tror att vi är branschens innovatörer

Nr 1 enligt Svenska kvalitetsindex
Swedish Quality Indexs årliga undersökning av hur kunder uppfattar olika operatörer inom finansbranschen är nu färdig och har släppts. För sjunde gången rankas Söderberg & Partners som nummer 1!

Operationell excellens

Inom Söderberg & Partners arbetar flera avdelningar med direkta kvalitetsområden. De viktigaste är operationell kompetens, intern kvalitetskontroll, riskkontroll och internrevision. Söderberg & Partners kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att vi levererar en hög kvalitetsnivå till våra kunder. Ett av sätten på vilket kvalitetsarbetet mäts är genom det nöjda kundindexet, både på individ- och företagsnivå, och detta ingår i utvärderingen av rådgivarens arbete.

Operationell excellens
Operativ excellens fungerar på tvärfunktionell basis i hela Söderberg & Partners. Söderberg & Partners definition av operationell excellence är "att möta kundens behov genom att ständigt utveckla och tillhandahålla de bästa produkterna och tjänsterna på det mest resurseffektiva sättet". Dessa ansträngningar inkluderar utveckling och implementering av bästa praxis för att säkerställa nöjda kunder.

Metoden som används innehåller fyra steg:

  • Aktuell statusanalys
  • Önskad situation
  • Genomförande
  • Uppföljning

Fyra viktiga processer hos Söderberg & Partners är kundavstämning, planering och hantering, individuell rådgivning och adressering av nya behov / problem.

Intern kvalitetskontroll
Förutom funktionen extern efterlevnad har Söderberg & Partners skapat en intern kvalitetskontrollenhet som syftar till att säkerställa effektiv kontroll av rådgivningens kvalitet. Söderberg & Partners rådgivare måste dokumentera vad som händer vid ett rådgivande möte. Efter det rådgivande mötet införs dokumentationen i Söderberg & Partners IT-system. All rådgivande dokumentation lagras i digitala sökbara poster, med automatisk kontroll av vissa delar av den.

Manuell kvalitetskontroll av slumpvis utvalda rådgivande situationer genomförs också vid tio tillfällen per kvartal och rådgivare. Vid granskning av protokollet från ett rådgivande möte kontrolleras att rådgivaren har genomfört tillfredsställande dokumentation av rådgivningen. Resultatet av kvalitetskontrollen är direkt kopplat till rådgivarens incitament.

Intern kvalitetskontroll är en viktig komponent för att kunna arbeta med ständiga förbättringar av verksamheten. Företagets handbok om rådgivningstjänster uppdateras regelbundet med bästa praxis så att den kan fungera som ett verktyg för rådgivaren när de ger råd till kunderna. De olika stegen i intern kvalitetskontroll beskrivs nedan.

 

Riskkontroll
Söderberg & Partners har en centralt etablerad funktion för riskhantering och riskkontroll som är oberoende av verksamheten. Funktionen ger styrelsen och ledningen information om företagets risker och analyser av riskutveckling, och vid behov föreslår ändringar i policydokument och processer. Genom att identifiera riskområden och föreslå nödvändiga åtgärder hanterar och förbättrar Söderberg & Partners kontinuerligt sin risksituation.

Söderberg & Partners minimerar också sina operativa risker genom att fastställa och implementera de nödvändiga reglerna, instruktionerna och riktlinjerna för varje del av verksamheten, genom att följa upp kunskapskraven för ledning och anställda enligt reglerna, bestämmelser och allmänna riktlinjer för dess verksamhet genom att teckna ansvarsförsäkring för verksamheten.

 

Internrevision
Internrevision, som är en oberoende revisionsfunktion som rapporterar direkt till styrelsen, utför riskbaserad och regelbaserad revision av verksamhetsdelarna i verksamheten och andra kontrollfunktioner (riskhanterings- och efterlevnadsfunktioner).