Skip to main content Skip to main navigation

Finlands Försäkringsmäklarförbund

Förbundets grundläggande uppgift är att fungera som landsomfattande länk mellan försäkringsmäklarföretagen samt befrämja en självständig och yrkeskunnig försäkringsmäklarfunktion i Finland.

Verksamhet av Finlands Försäkringsmäklarförbund

- Förbundets styrelse följer aktivt med försäkringsmäklarverksamhetens allmänna utveckling och delar med sig av ifrågavarande nyttiga information till sina medlemmar.
- Förbundet handhar den externa informationen genom att till media vidarebefordra sanningsenlig information om försäkringsmäklarnas uppgifter, tjänster samt om mervärdet uppdragsgivarna får.
- Förbundet ger utlåtanden till myndigheterna och förslag till utvecklande av mäklarverksamhetens lagstiftning.
- Förbundet deltar i utvecklingen av sina medlemmars yrkeskunskap genom att upprätthålla innehållet och principerna i försäkringsmäklarexamen.
- Förbundet är grundarmedlem i Utvecklingsstiftelsen för försäkringskunskap, som upprätthåller branschens utbildningsverksamhet.