Skip to main content Skip to main navigation

Beställares utredningsskyldighet och ansvar

Enligt Lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (22.12.2006/1233) är en klient skyldig att kontrollera att deras avtalspartner uppfyller sina rättsliga förpliktelser som beställare och arbetsgivare. Lagens syfte är att förhindra en odeklarerad ”grå” ekonomi samt främja likvärdig konkurrens mellan företag och följande av anställningsvillkor. Regionförvaltningsverket i södra Finland är den myndighet som bevakar att lagen följs i Finland.

Lagen kräver att kunder begär och leverantörer tillhandahåller följande högst tre (3) månader gamla information och intyg:

- Redogörelse för huruvida verksamheten är införd i Förskottsuppbördsregistret enligt Lagen om förskottsuppbörd (1118/1996), Arbetsgivarregistret och Momsregistret enligt Mervärdesskattelagen (1501/1993)
- Utdrag ur Handelsregistret
- Intyg som visar att företaget inte har någon skatteskuld enligt definition i punkt 2, 1 mom, avsnitt 20b i Lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999), eller redogörelse från offentlighet myndighet gällande skatteskuld
- Intyg på att pensionsförsäkringar upprättats för de anställda och att pensionsförsäkringspremierna betalts, eller betalningsavtal gällande utestående pensionsförsäkringspremier
- Redogörelse för kollektivavtal eller huvudsakliga anställningsvillkor för arbetet
- Redogörelse för erbjuden företagshälsovård
- Intyg på obligatorisk olycksfallsförsäkring som krävs inom byggsektorn