Skip to main content Skip to main navigation

Licenser

Finlands starkaste

Företag som är berättigade till certifikatet Finlands starkaste hör till Rating Alfa-klassificeringens bästa klasser (AAA eller
AA+). Certifikatet visar att ett företag har positiv finansiell ställning, bakgrund och betalningsbeteende. Det visar för kunder, samarbetspartner, kreditorer och andra intressenter att samarbete med företaget står på en fast grund. Certifikatet baseras på Suomen Asiakastietos Rating Alfa-klassificering.

Beställares utredningsskyldighet och ansvar

Enligt Lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (22.12.2006/1233) är en klient skyldig att kontrollera att deras avtalspartner uppfyller sina rättsliga förpliktelser som beställare och arbetsgivare. Lagens syfte är att förhindra en odeklarerad ”grå” ekonomi samt främja likvärdig konkurrens mellan företag och följande av anställningsvillkor. Regionförvaltningsverket i södra Finland är den myndighet som bevakar att lagen följs i Finland.

Lagen kräver att kunder begär och leverantörer tillhandahåller följande högst tre (3) månader gamla information och intyg:

- Redogörelse för huruvida verksamheten är införd i Förskottsuppbördsregistret enligt Lagen om förskottsuppbörd (1118/1996), Arbetsgivarregistret och Momsregistret enligt Mervärdesskattelagen (1501/1993)
- Utdrag ur Handelsregistret
- Intyg som visar att företaget inte har någon skatteskuld enligt definition i punkt 2, 1 mom, avsnitt 20b i Lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999), eller redogörelse från offentlighet myndighet gällande skatteskuld
- Intyg på att pensionsförsäkringar upprättats för de anställda och att pensionsförsäkringspremierna betalts, eller betalningsavtal gällande utestående pensionsförsäkringspremier
- Redogörelse för kollektivavtal eller huvudsakliga anställningsvillkor för arbetet
- Redogörelse för erbjuden företagshälsovård
- Intyg på obligatorisk olycksfallsförsäkring som krävs inom byggsektorn

Finlands Försäkringsmäklarförbund

Förbundets grundläggande uppgift är att fungera som landsomfattande länk mellan försäkringsmäklarföretagen samt befrämja en självständig och yrkeskunnig försäkringsmäklarfunktion i Finland.

Verksamhet av Finlands Försäkringsmäklarförbund

- Förbundets styrelse följer aktivt med försäkringsmäklarverksamhetens allmänna utveckling och delar med sig av ifrågavarande nyttiga information till sina medlemmar.
- Förbundet handhar den externa informationen genom att till media vidarebefordra sanningsenlig information om försäkringsmäklarnas uppgifter, tjänster samt om mervärdet uppdragsgivarna får.
- Förbundet ger utlåtanden till myndigheterna och förslag till utvecklande av mäklarverksamhetens lagstiftning.
- Förbundet deltar i utvecklingen av sina medlemmars yrkeskunskap genom att upprätthålla innehållet och principerna i försäkringsmäklarexamen.
- Förbundet är grundarmedlem i Utvecklingsstiftelsen för försäkringskunskap, som upprätthåller branschens utbildningsverksamhet.

Bisnode Gold

AAA-kreditbetyget kategoriserar företaget i sju kategorier. De högsta kreditbetygen krävs för över genomsnittet finansiella förhållanden, positiv bakgrund och betalningsbeteende och tillräcklig affärsvolym.