Skip to main content Skip to main navigation

Arbetsolycksfallsförsäkring

I Finland hör den lagstadgade olycksfallsförsäkringen till företagets obligatoriska försäkringar som är förpliktande för arbetsgivaren. En professionell försäkringsmäklare kan dock hjälpa din organisation att optimera den kostnadseffektiva arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen så att den bäst passar era behov.

Arbetsolycksfallsförsäkringen skyddar dina arbetstagares utkomst om de råkar ut för en olycka i arbetet eller på väg till eller från arbetet (olycksfall i arbetet) eller om de insjuknar i en yrkessjukdom.

Arbetsolycksfallsförsäkringen grundar sig på lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar som är förpliktande för alla arbetsgivare.

Arbetsolycksfallsförsäkringen möjliggör till exempel olika rehabiliteringsåtgärder för att förbättra arbets- och funktionsförmågan. Rehabiliteringen är alltid individuell och man ansöker om den enligt behov.

När ska jag teckna en arbetsolycksfallsförsäkring?

Som allmän regel ska arbetsolycksfallsförsäkring tecknas

  • när de löner du betalar ut överstiger 1 300 euro per år. Gränsen är arbetsgivarspecifik och alla löner du betalar under samma kalenderår räknas ihop.
  • när du låter utföra arbete i Finland.

Arbetsolycksfallsförsäkringen är obligatorisk för arbetstagare i alla åldrar och måste tecknas innan arbetet påbörjas. Arbetsolycksfallsförsäkringen kan vara antingen kontinuerlig eller tidsbegränsad, men den kan inte tecknas i efterhand.

Arbetsolycksfallsförsäkringen åtföljs av en grupplivförsäkring för arbetstagare som krävs enligt de kollektivavtal som gäller i din verksamhet.

Två prissättningsmodeller gäller för arbetsolycksfallsförsäkringen

1. Prissättning enligt tabelltariff

Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringens pris påverkas till exempel av företagets storlek. När det gäller små företag, där det totala utbetalda lönebeloppet är relativt litet, används i regel en tabellbaserad premie som fastställts av försäkringsbolagen.

Om företaget ingår i en större koncern bestäms dock prissättningsmodellen utifrån moderbolaget.

Den tabellbaserade premien grundar sig huvudsakligen på lönekostnader och riskklassificeringen av det arbete som utförs i företaget. Riskklassificeringen av yrkeskategorin bestäms å sin sida bl.a. utifrån hur farligt arbetet är.

2. Prissättning enligt specialtariff

När det gäller större företag används specialtariffer. I detta fall påverkas försäkringspremien även av de ersättningar som orsakats av olyckor i företaget.

Huvudregeln är att ju större del av riskerna försäkringstagaren själv bär*, desto mindre blir försäkringspremien (då skador utöver det normala inte inträffar).

Om företaget drabbas av onormala skador stiger premien betalningen beroende på hur stor del av risken företaget själv bär.

I försäkringar enligt specialtariff betonas företagets egen arbetssäkerhetsverksamhet, där försäkringsmäklaren erbjuder stöd åt sina kunder. När säkerheten i arbetet hanteras väl blir det mindre skador och försäkringspremierna blir därför lägre. 

Du kan också frivilligt byta till specialtariffprissättning

Försäkringsbolagen avgör själva i sina avgiftsunderlag var gränsen mellan ett företag med specialtariff och ett företag med tabelltariff går för försäkringsbolaget i fråga.

I försäkringspremierna ingår bl.a. försäkringsbolagets skötselkostnader, andra poster relaterade till riskpremien och lagstadgade tillägg. Poster som är hänför sig till riskpremier omfattar ersättningsutgifter som kvarstår under försäkringsbolagets ansvar, såsom katastrofer samt ersättningar som ska betalas efter försäkringens utgång.

Cirka 80 % av försäkringspremiens grundstruktur består av försäkringspremien och cirka 20 % av lagstadgade tillägg. Storleken på de lagstadgade tilläggen är densamma för alla försäkringsbolag.

Mäklaren hjälper dig att bedöma om du ska teckna arbetsolycksfallsförsäkring till tabelltariff eller specialtariff i olika skeden av företagets utveckling.

Vilket mervärde har en försäkringsmäklare när försäkringen ändå är obligatorisk?

Eftersom bl.a. risknivån påverkar försäkringspremierna för arbetsolytcksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen är det viktigt att ditt företag placeras i rätt kategori. Genom ditt företags affärsverksamhet analyserar vi de risker som är förknippade med verksamheten och identifierar det försäkringsbehov som motsvarar riskerna.

Vi hjälper dig att hitta den lämpligaste risknivån för ditt företag och därmed premiesystemet. Baserat på dina behov letar vi efter försäkringsbolag på marknaden som erbjuder de produkter som bäst uppfyller ditt företags behov.

När det gäller våra förvaltningsavtalskunder ser vi ständigt till att försäkringspremierna inte blir för höga och att debiteringen ligger i linje med det valda premiesystemet. Vi ser till att samarbetet mellan vår kund och försäkringsbolaget fungerar och hjälper till i många frågor relaterade till arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen. 

*Risken är inte försäkrad, i händelse av en skada betalar företaget själv kostnaden för skadan.

Kontakta oss så berättar våra erfarna försäkringsmäklare om det är möjligt att optimera din organisations arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring. Vi analyserar och konkurrensutsätter också gärna annat försäkringsskydd, personalförmåner och företagshälsovårdstjänster för organisationen!

 

Kontakta oss