Skip to main content Skip to main navigation

Dataskydd

Registerbeskrivning

 

Behandling av personuppgifter på Söderberg & Partners

Som din försäkringsmäklare tar vi behandlingen av personuppgifter på allvar och iakttar EU:s dataskyddsförordning (GDPR) samt andra tillämpliga lagar och bestämmelser. Detta innebär bl.a. att vi inte behandlar andra personuppgifter än de som är nödvändiga för skötseln av uppdraget eller kundrelationen. Uppgifterna raderas även när de inte längre behövs.

Utlämnande av uppgifter

Om genomförandet av ärendet och/eller våra avtal så kräver, kan vi lämna ut information

  • till företag i vår koncern
  • till försäkringsbolag
  • till arbetspensionsanstalter
  • till FPA
  • till producenter av hälsotjänster
  • till kundorganisationer
  • till berörda personer.

Vid behov fall kan uppgifter också lämnas ut till de behöriga myndigheterna för att fullgöra mäklarbolagets rättsliga skyldigheter.

Lagring av uppgifter

Vi lagrar de uppgifter vi samlar in så länge det är nödvändigt för de ändamål för vilka de används, eller så länge det finns en lagstadgad skyldighet att lagra den. Vi kan till exempel lagra transaktionsdata eller korrespondens tills tidsfristen för att lämna in ersättningsanspråk för den händelsen löper ut.

Vi raderar personuppgifter när det inte längre är nödvändigt att lagra dem av ovanstående skäl. Vi kan radera vissa uppgifter redan tidigare på kundens begäran (till exempel ett förbud mot direktmarknadsföring).

Behandling av uppgifter i kundtjänsten

Här kan du läsa mer om vad som gäller för de olika tjänster vi har. Läs mer under den tjänst och personkategori som du är intresserad av.

 

Kund


Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?

De uppgifter vi behandlar om dig är namn, telefonnummer, adress, e-postadress, personnummer, försäkringsinformation, uppgift om du befinner dig i en politiskt utsatt ställning, ekonomisk information, hälsouppgifter, information om familjeförhållanden och om din anställning.

Varifrån kommer uppgifterna?

Vi hämtar in uppgifterna både direkt från dig, från det företag som du har en relation med, såsom arbetsgivare och försäkringsbolag, samt från allmänt tillgängliga källor. Vi tar även emot uppgifter från andra bolag inom Söderberg & Partners-koncernen för marknadsföringsändamål

Vad är syftet med behandlingen?

Syftet med behandlingen är att ge dig råd om val av försäkring, och att administrera de försäkringar du har själv eller via din arbetsgivare, medlemsorganisation eller gruppförsäkringslösning. Det kan även vara att vidta åtgärder inför att du vill teckna en ny försäkring. Syftet är också att leva upp till de rättsliga dokumentationskrav som gäller för vår verksamhet samt att marknadsföra våra tjänster. (För mer information om vår behandling beträffande marknadsföring se under rubriken Personuppgiftsbehandling för marknadsföring.)

Krävs eller frivilligt?

De uppgifter vi har om dig krävs för att vi ska kunna förmedla försäkringar, med undantag för e-postadress som är frivilligt att uppge till oss.

Vad är Söderberg & Partners lagliga grund/berättigade intresse?

Den lagliga grunden för behandlingen är dels uppfyllandet av en rättslig förpliktelse att dokumentera kundförhållandet, dels genomförandet av det avtal du har med din arbetsgivare eller det avtal vi har direkt med dig. Vi har även ett berättigat intresse av att marknadsföra våra tjänster.

Vilka är mottagare av personuppgifter och i vilka länder finns de?

Uppgifterna vi behandlar om dig skickas till det försäkringsbolag där försäkring är tecknad och till din arbetsgivare. Vi kan även komma att behöva lämna ut nödvändiga uppgifter om dig till våra leverantörer för utförandet av våra tjänster, till exempel i samband med datalagring. Mottagarna finns i huvudsak i Sverige eller inom EU/EES. I enstaka fall använder vi oss av leverantörer där personuppgifter kan komma att överföras utanför EU/EES och i dessa fall säkerställer vi att åtgärder vidtas för att uppfylla skyddskraven i artikel 46 i dataskyddsförordningen. Därutöver kan kontaktuppgifter om dig komma att delas med övriga bolag inom Söderberg & Partners-koncernen för marknadsföringsändamål. (För mer information om vår behandling beträffande marknadsföring se under rubriken Personuppgiftsbehandling för marknadsföring.)

Hur länge lagras uppgifterna?

Vi behåller dina personuppgifter under så lång tid som det är nödvändigt med hänsyn till försäkringstiden och den tid inom vilken skadeståndsanspråk med anledning av försäkringen kan framställas. Vi lagrar normalt uppgifterna i 11 år efter att vårt avtal med dig eller företaget/organisationen upphört.

Tas automatiserade beslut?

Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.


Anhörig


Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?

De uppgifter vi behandlar om dig är namn, familjeförhållanden och ekonomisk information.

Varifrån kommer uppgifterna?

Vi hämtar in uppgifterna från din anhörige som är kund hos oss.

Vad är syftet med behandlingen?

Syftet med behandlingen är att tillhandahålla rådgivning till vår kund och att leva upp till de rättsliga krav på dokumentation som gäller för vår verksamhet.

Krävs eller frivilligt?

Det är frivilligt för din anhörige att lämna informationen.

Vad är Söderberg & Partners lagliga grund?

Den lagliga grunden för behandlingen är att vi, för att kunna lämna lämpliga råd, har en rättslig förpliktelse att efterfråga viss information om anhöriga.

Vilka är mottagare av personuppgifter och i vilka länder finns de?

Mottagarna finns i huvudsak i Sverige eller inom EU/EES. I enstaka fall använder vi oss av leverantörer där personuppgifter kan komma att överföras utanför EU/EES och i dessa fall säkerställer vi att åtgärder vidtas för att uppfylla skyddskraven i artikel 46 i dataskyddsförordningen.

Hur länge lagras uppgifterna?

Vi behåller dina personuppgifter under så lång tid som det är nödvändigt med hänsyn till försäkringstiden och den tid inom vilken skadeståndsanspråk med anledning av försäkringen kan framställas. Vi lagrar normalt uppgifterna i 11 år efter att vårt avtal med dig eller företaget/organisationen upphört.

Tas automatiserade beslut?

Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

 

Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?

Om du är kontaktperson åt ett företag eller en organisation som Söderberg & Partners har ett förmedlaruppdrag åt behandlar vi följande uppgifter: namn, telefonnummer, e-postadress och vilken typ av befattning du har på företaget eller i organisationen. Om ditt företag är en enskild firma behandlar vi utöver ovan även ditt personnummer. Om du som anställd eller på annat sätt finns namngiven i en försäkring, eller underlag till en försäkring, som är tecknad av ett företag eller en organisation som Söderberg & Partners har ett förmedlaruppdrag åt behandlar vi information om dig som är nödvändig för den aktuella försäkringen, dvs. personnummer, namn och försäkringsinformation. Om Söderberg & Partners biträder ett företag eller en organisation vid skador behandlas information om skadan. Om du som privatperson tecknar försäkring via Söderberg & Partners behandlar vi namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress och försäkringsinformation hänförlig till de aktuella försäkringarna.

Varifrån kommer uppgifterna?

Vi hämtar in uppgifterna både direkt från dig och från det företag eller den organisation som du har en relation med. Dessa kan vara en arbetsgivare, medlemsorganisation, gruppföreträdare eller annat företag eller annan organisation som du har en liknande relation med.

Vad är syftet med behandlingen?

Syftet med behandlingen är att ge råd och hjälpa dig, eller företaget/organisationen som du har en relation med, vid val av försäkring, och att administrera de försäkringar som du eller företaget/organisationen har. Det kan även vara att vidta åtgärder inför att en ny försäkring ska tecknas eller att biträda vid skador. Syftet är också att leva upp till de rättsliga dokumentationskrav som gäller för vår verksamhet samt att marknadsföra våra tjänster. (För mer information om vår behandling beträffande marknadsföring se under rubriken Personuppgiftsbehandling för marknadsföring.)

Krävs eller frivilligt?

De uppgifter vi har om dig krävs för att vi ska kunna förmedla försäkringen, med undantag för e-postadress och typ av befattning vilket är frivilligt att uppge till oss.

Vad är Söderberg & Partners lagliga grund/berättigade intresse?

Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter för dig som är försäkringstagare eller som får rådgivning från oss är att uppfylla avtal eller utföra förberedande arbete innan ett avtal ingås. Vi har också en rättslig förpliktelse att dokumentera varje kundförhållande.  Om vi inte har avtal direkt med dig utan med din arbetsgivare, medlemsorganisation eller gruppföreträdare, och du inte har ett avtal med företaget/organisationen som är kund till oss, har vi ett berättigat intresse av att behandla dina uppgifter för att kunna uppfylla avtalsrelationen med vår kund eller utföra förberedande arbete innan ett sådant avtal ingås. Dessutom har vi ett berättigat intresse att marknadsföra våra tjänster. Om du vill veta på vilken grund bedömningarna om berättigat intresse gjorts kan du kontakta oss genom att mejla till info.finland@soderbergpartners.com.

Vilka är mottagare av personuppgifter och i vilka länder finns de?

Uppgifterna vi behandlar om dig skickas till det försäkringsbolag där försäkringen är tecknad och till din arbetsgivare. Vi kan även komma att behöva lämna ut nödvändiga uppgifter till våra leverantörer för utförandet av våra tjänster till dig, till exempel i samband med datalagring. Mottagarna finns i huvudsak i Sverige eller inom EU/EES. I enstaka fall använder vi oss av leverantörer där personuppgifter kan komma att överföras utanför EU/EES och i dessa fall säkerställer vi att åtgärder vidtas för att uppfylla skyddskraven i artikel 46 i dataskyddsförordningen. Därutöver kan kontaktuppgifter om dig komma att delas med övriga bolag inom Söderberg & Partners-koncernen för marknadsföringsändamål. (För mer information om vår behandling beträffande marknadsföring se under rubriken Personuppgiftsbehandling för marknadsföring.)

Hur länge lagras uppgifterna?

Vi behåller dina personuppgifter under så lång tid som det är nödvändigt med hänsyn till försäkringstiden och den tid inom vilken skadeståndsanspråk med anledning av försäkringen kan framställas. Vi lagrar normalt uppgifterna i 11 år efter att vårt avtal med dig eller företaget/organisationen upphört.

Tas automatiserade beslut?

Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

 

Behandling av uppgifter i marknadsföring

Vi samlar in information både från företag som tillhör Söderberg & Partners Group och via externa kanaler. Vi samlar även in information, t.ex. från vår webbplats med hjälp av cookies, som webbplatsbesökaren ombeds acceptera när han första gången besöker webbplatsen.

Besökare på vår webbplats bestämmer själva när de besöker sidan för första gången, vilken typ av information vi får samla in om dem. Du har rätt att när som helst vägra vår marknadsföring genom att informera oss på info.finland@soderbergpartners.com. Våra nyhetsbrev har även möjlighet att säga upp prenumerationen.

Som en allmän regel lagrar vi information som samlats in för marknadsföringsändamål i tre månader. Om du eller din arbetsgivare har en kundrelation med oss ​​behåller vi dina uppgifter för kundkommunikation. Även då kan du blockera marknadskommunikation. Om du själv har prenumererat på vårt nyhetsbrev eller på annat sätt uttryckt att du vill ha marknadsföringsbudskap från oss kommer vi att behålla dina uppgifter även i detta fall. Du kan när som helst vägra att ta emot marknadskommunikation genom att informera oss på info.finland@soderbergpartners.com.

Inom ramen för vårt avtal behandlar vi följande personuppgifter: namn, adress och telefonnummer. Om du representerar ett företag samlar vi även in information om din position i företaget. För att följa vårt avtal samlar vi även in din e-postadress.

För inbjudningar till evenemang behandlar vi följande personuppgifter: namn och e-postadress. Om du anger att du är intresserad av vårt företag genom att använda formuläret på vår webbplats kommer vi att behandla följande information: namn, företag, telefonnummer, e-postadress och all annan information du kan lämna.

Om vi ​​har spelat in en video på dig kommer vi även att spela in ditt namn, din position och namnet på företaget du representerar.

Om du anger att du inte vill ha marknadsföringsmaterial från oss kommer vi inte längre att kontakta dig i marknadsföringssyfte.

FAQ

Din relation med Söderberg & Patners avgör vilken typ av personuppgifter vi behandlar om dig. Nedan förklarar vi mer i detalj vilka personuppgifter vi behandlar utifrån vilken typ av tjänster du har köpt av oss.

Även om du inte är vår kund kan vi komma att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Personuppgifter relaterade till ditt kundskap behandlas för att vi ska kunna fullgöra våra avtalsenliga och andra förpliktelser gentemot dig, så att vi kan ge god kundservice. Dessutom ålägger lagen oss att dokumentera våra kundrelationer, varför vi måste behandla personuppgifter om våra kunder och deras anhöriga.

Vi behöver också behandla vissa personuppgifter för våra bokförings- och aktivitetsrapporter. Dessutom behandlar vi personuppgifter så att vi kan kontakta potentiella och befintliga kunder i marknadsföringssyfte och utveckla våra system, produkter och erbjudanden som skickas till våra kunder.

Jos olemme ottaneet sinuun yhteyttä vaikka et ole asiakkaamme, käsittelemme tietojasi markkinointitarkoituksessa.

Jos et halua meidän käsittelevän henkilötietojasi, ota yhteyttä meihin, niin poistamme sinua koskevat tiedot. Ota yhteyttä omaan yhteyshenkilöösi tai lähetä meille sähköpostia osoitteeseen info.finland@soderbergpartners.com.

Söderberg & Partners dataskydd är mycket starkt. Det betyder att vi har robusta tekniska lösningar för att skydda personuppgifter, såsom brandväggar och intrångsdetektering.

Dessutom ställer vi lika höga krav på andra enheter som behandlar dina personuppgifter för vår räkning.

Du har flera rättigheter gällande behandling av personuppgifter. Om du är osäker på om vi behandlar dina personuppgifter kan du fråga om det genom att kontakta din kontaktperson eller genom att skicka ett mejl till info.finland@soderbergpartners.com.

Rätten att få veta saken

Du har rätt att ta reda på om vi behandlar dina personuppgifter om dig. Om vi ​​gör det har du också rätt att få ett uttalande som klargör vilken information vi har om dig. Rätten omfattar även ytterligare information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Om du vill få ett registerutdrag kan du ansöka om det genom att skicka in ansökningsformuläret som du hittar här.

Rätten att göra motstånd

Om vi ​​använder dina personuppgifter för att marknadsföra våra tjänster till dig har du rätt att invända mot denna behandling. I det här fallet kommer vi att sluta behandla uppgifterna för marknadsföringsändamål.

Om du inte längre vill ta emot marknadskommunikation från oss, vänligen skicka ett e-postmeddelande till info.finland@soderbergpartners.com.

Rätt till radering och begränsning

Under vissa förutsättningar har du rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig raderade. Det gäller till exempel när vi inte har någon laglig grund för att behandla uppgifterna eller om uppgifterna inte längre behövs för vår verksamhet.

Om du vill radera uppgifter kan du ansöka om detta genom att skicka in ansökningsformuläret som du hittar här.

Rätten till dataportabilitet

Om vi ​​behandlar personuppgifter om dig för att genomföra ett avtal vi har med dig eller ditt företag med ditt samtycke har du rätt till s.k. dataportabilitet. Det innebär att du har rätt att kräva att vi levererar informationen till dig i elektronisk form. Du kan också begära att vi skickar uppgifterna direkt till en annan personuppgiftsansvarig, om det är tekniskt möjligt.

Om du vill ansöka om överföring av dina uppgifter kan du skicka ansökningsformuläret som du hittar här.

Rätt till rättelse

Om vi ​​behandlar dina personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att få dessa uppgifter rättade.

Om du vill få uppgifterna rättade kan du ansöka om detta genom att skicka in ansökningsformuläret som du hittar här.

Cookies

En cookie (kaka) är en liten textfil som innehåller information som lagras i webbläsaren när du använder webbplatsen. Webbläsaren kommer då att tillåta webbplatsen att läsa informationen i denna cookie. Tekniker och verktyg som hämtar och lagrar data i din webbläsare på ett sätt som liknar cookies kallas också cookies.

Läs mer
Kontakta oss