Skip to main content Skip to main navigation

Laatutyötä

Monilla Söderberg & Partnersin osastoilla työskennellään suoraan laadun eri osa-alueiden parissa. Tärkeimpiä ovat toiminnallinen erityisosaaminen, sisäinen laadunhallinta, riskienhallinta ja sisäinen auditointi. Laadunvarmistuksen tavoitteena on varmistaa työmme korkea laatu asiakkaillemme. Yksi keino työn laadun mittaukseen on asiakastyytyväisyysindeksi niin yksilön kuin yrityksen tasolla. Se sisällytetään neuvojan työn arviointiin.

Toiminnallinen erityisosaaminen
Toiminnallinen erityisosaaminen on Söderberg & Partnersin kaikkien toimintojen perusta. Söderberg & Partnersin määritelmä toiminnallisesta erityisosaamisesta on ”asiakkaiden tarpeiden kohtaaminen jatkuvasti kehittymällä ja tarjoamalla parhaita tuotteita ja palveluja mahdollisimman resurssitehokkaasti”. Näihin pyrkimyksiin sisältyy parhaiden käytäntöjen kehittäminen ja käyttöönotto asiakastyytyväisyyden takaamiseksi.

Menetelmän neljä vaihetta voat:

  • Nykytilanteen analyysi
  • Toivottu tilanne
  • Käyttöönotto
  • Seuranta & Partnersilla on neljä avainprosessia: asiakassovittelu, suunnittelu ja hallinto, yksilöllinen neuvonta sekä uusiin tarpeisiin/ongelmiin reagointi.


Ulkoisen compliance-toiminnon lisäksi Söderberg & Partnersilla on sisäinen laadunvarmistusyksikkö,
jonka tarkoituksena on varmistaa neuvontapalvelujen laatu. Söderberg & Partnersin neuvojia vaaditaan dokumentoimaan neuvontatapaamisten sisältö. Tapaamisen jälkeen dokumentit siirretään Söderberg & Partnersin tietojärjestelmään. Kaikki neuvontadokumentit arkistoidaan digitaaliseen tietokantaan, jonka hallinta on tietyiltä osin automaattinen.

Laatu varmistetaan manuaalisesti kymmenestä valikoidusta neuvontatilanteesta kvartaalia ja neuvojaa kohden. Samalla tarkastetaan myös, että neuvoja on dokumentoinut antamansa neuvot riittävän tarkasti. Laadunvarmistuksen tulos on suoraan yhteydessä neuvojan palkkioon.

Sisäinen laadunvarmistus on tärkeä osatekijä, jotta liiketoimintaa pystyy jatkuvasti parantamaan. Yrityksen neuvontapalvelujen käsikirjaa päivitetään säännöllisesti lisäämällä siihen parhaita käytäntöjä, jotta se voisi toimia neuvojan työvälineenä asiakastyössä. Sisäisen laadunvarmistuksen eri vaiheet kuvataan seuraavassa.

 

Söderberg & Partnersilla on riippumaton keskitetty riskienhallinta- ja valvontatoiminto. Toiminto antaa hallitukselle ja johdolle tietoa yhtiön riskeistä ja analyysejä riskin kehityksestä. Tarpeen tullen se ehdottaa muutoksia toimintaohjeisiin ja prosesseihin. Tunnistamalla riskialueita ja ehdottamalla mahdollisia toimenpiteitä Söderberg & Partners hallinnoi ja parantaa jatkuvasti riskitilannettaan.

Söderberg & Partners minimoi myös operationaalisia riskejään laatimalla ja ottamalla käyttöön vaadittavat säännöt, ohjeet ja suositukset liiketoiminnan eri osille noudattamalla sen toimintaa hallitsevissa säädöksissä, asetuksissa ja yleisissä ohjeissa annettuja määräyksiä johdon ja työntekijöiden tietovaatimuksista ja ottamalla liiketoiminnalleen vastuuvakuutuksen.

 

Sisäinen auditointi
Sisäinen auditointi on suoraan hallituksen alainen riippumaton auditointitoiminto. Se tekee riskeihin ja sääntöihin perustuvia auditointeja liiketoiminnan operationaalisista osista ja muista valvontatoiminnoista (riskienhallinta ja compliance-toiminnot).

 

Ota yhteyttä